قلمرو جغرافیایی ماتریدیان (حکومت عثمانى)

در این مقاله پراکندگی و قلمرو جغرافیایى ماتریدیان مورد بررسی قرار می گیرد، برای این منظور بحث را در دو مرحله؛ پیش از تقسیم سرزمین هاى اسلامى به کشورهاى کوچک، و مرحله پس از آن، مطرح مى سازیم.

ماتریدیه از قرن 4 تا قرن 12
ابومنصور ماتریدى حدودا در اوایل قرن چهارم هجرى مکتب ماتریدى را بنیاد نهاد، و این مکتب در حوزه سمرقند، که احتمالا ماتریدى در آن نفوذ فوق العاده اى داشته است، دست کم در میان شاگردان وى رواج یافت. اما تا مدت ها از این حوزه فراتر نرفت و تنها حدود یک قرن بعد توانست به دیگر حوزه هاى ماوراءالنهر راه یابد. از آن پس به تدریج در دیگر بلاد اسلامى همچون مناطق مختلف شبه قاره هند، و نیز به سمت غ