محتوای دعوت پیامبر اکرم

فارسی 2438 نمایش |

یکى از مسائلى که بر حقانیت دعوت پیامبر دلالت دارد محتواى دعوت آن حضرت است که در اینجا به بخشى از آن اشاره مى کنیم.
1 ـ تـفـسـیر معقول از هستى: با دقت در محتواى دعوت آن حضرت مى یابیم که مطابق با فطرت انـسـانى و ادله محکم عقلى است، عقل با تأمل واقع بینانه پى مى برد که جهان، وابسته به یـک مـوجود مستقل داراى کمال بى نهایت است و نیز داراى هدف معقولى است که با تمام تلاش به سوى آن مى رود و آیاتى از قرآن کریم به این مسأله دلالت دارد، از جمله آیه زیر: «انا لله و انا الیه راجعون؛ همگى ما براى خدا هستیم (مملوک او مى باشیم) و به سوى او برمى گردیم.» (بقره/ 156)
2 ـ دعـوت به خدا نه به خویشتن: یکى از مشخصات انبیاى الهى، دعوت مردم به سوى خداوند مـتـعال و تقرب به او و خشوع در برابر اوست؛ چنانچه مقتضاى فطرت انسانى نیز چنین است، بـه هـمـیـن خـاطـر، آنـهـا مـردم را بـه خـویـشـتـن یـا هـر امـر دیگرى که بر خلاف بندگى خداى مـتـعـال بـاشـد دعـوت نـمـى کـنـنـد.
ازایـن رو، قـرآن کـریـم از قول آن حضرت مى فرماید: «قل هذه سبیلى اءدعو الى الله على بصیرة اءنا و من اتبعنى؛ (اى پـیـامـبـر) بگو این راه من است که با بینایى و روشنایى، خود و هر کس را که از من پیروى کند، به سوى خدا دعوت مى کنم.» (یوسف/ 100)
3 ـ بـرابـرى انـسـانـهـا: از نـظـر اسـلام انـسـانـهـا صـرف نـظـر از ایـمـان و اعـمال خود، در برابر خدا مساویند. خدا با هیچ فرد یا قومى رابطه خویشاوندى ندارد و همه انسانها آفریده ها و بندگان او هستند، هیچ قومى بر قوم دیگر امتیاز و برترى ندارد و تفاوت افراد و اقوام و ملتها براى شناسایى آنها است.
قرآن مى فرماید: «یـا ایهـا النـاس انـا خـلقـنـاکـم مـن ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا؛ اى مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. (اینها ملاک امتیاز نیست).» (حجرات/ 13)
4 ـ امـتـیـاز بـه عـلم، جـهـاد و تقوا: قرآن کریم، امتیاز انسانها را در سایه این سه امر و سایر کمالات نفسانى دانسته، مى فرماید: «هل یستوى الذین یعلمون و الذین لایعلمون؛ آیا کسانى که مى دانند، با آنان که نمى دانند، برابرند؟» (زمر/ 9)
«فضل الله المجاهدین على القاعدین أجرا عظیما؛ خداوند مجاهدان را بر نشستگان به پاداش بزرگ برترى داده است.» (نساء/ 95)
«إن أکرمکم عند الله أتقاکم؛ همانا گرامى ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست.» (حجرات/ 13)

منـابـع

پژوهشکده تحقيقات اسلامي سپاه- نبوت خاصه

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد