بازگشت سردار پیروز اسلام به مدینه

فارسی 2744 نمایش |

سردار دلاور اسلام (علی (ع)) با پیروزی بی سابقه ای به مدینه باز گشت.
پیامبر گرامی (ص)، سپاه اسلام را با گروهی از یاران خود استقبال نمود فرمانده سپاه با دیدن پیامبر گرامی (ص)، فورا از اسب پیاده شد پیامبر گرامی (ص)، در حالی که دست خود را بر پشت علی (ع) می زد، فرمود: «بر اسب سوار شو، خدا و رسول او از تو راضی است.»
دراین لحظه، پرده اشکی از فرط شادی و یادی سرور، در دیدگان علی (ع) حلقه زد، و پیامبر (ص) جمله ی تاریخی خود را درباره ی علی (ع) القاء کرد: «اگر نبود که گروهی از امت من، مطلبی را که مسیحیان درباره ی حضرت مسیح گفته اند، درباره ی تو نیز بگویند، در حق تو سخنی می گفتم که از جایی عبور نمی کردی مگر اینکه خاک زیر پای تو را برای تبرک برمی گرفتند.»
این جانبازی و فداکاری به قدری ارزش داشت که سوره ی «العادیات» درباره ی این واقعه نازل گردید سوگندهای بدیع و شور انگیز این سوره، به منظور تقدیر از روح نظامی و بطولت سربازان فداکار این واقعه می باشد اینک آیاتی از این سوره: «و العادیات ضبحا* فالموریات قدحا* فالمغیرات صبحا* فأثرن به نقعا* فوسطن به جمعا؛ قسم به اسبانى که (سواران در جهاد کفار تاختند تا جایى که) نفسشان به شماره افتاد و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند و (بر دشمن شبیخون زدند تا) صبحگاهان آنها را به غارت گرفتند و گرد و غبار (از دیار کفار) بر انگیختند و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند.» (عادیات/ 1- 5)

فلسفه ی سوگند به اسبان سپاه پیکارگر
قرآن برای نشان دادن عظمت جهاد، به زیباترین و لطیف ترین بیانی چهره مجاهدان را ترسیم می کند، و به لحظات حساس جانبازی و فداکاری آنها در راه خدا، یعنی به دویدن و صدای پیاپی نفس اسبهای آنان، و جرقه ی سم اسبها که در حال دویدن و در بر خورد با سنگها ایجاد می شود سوگند یاد می کند «والعادیات ضبحا* فالموریات قدحا»
خداوند به سپاه جنگ، سوگند یاد نموده و در واقع به نیرو و فراهم نمودن آمادگی سوگند یاد کرده است تا مؤمنان را به جهاد در راه خدا ترغیب نماید که خود را با نیرویی هر چه تمامتر برای کوبیدن دشمنان خدا و انسانیت مجهز نمایند. 

منـابـع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 33

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد