سپاهیان ممتاز

فارسی 2203 نمایش |

یـکـى از امـتـیـازهـاى عـصـر ظـهـور اسـلام، وجـود جـنـگـجـویـان سـلحـشـورى بـود کـه در رکـاب رسـول گرامى (ص) براى پیشبرد هدفهاى دینى به جهاد پرداختند. پیروزى هر نیروى رزمى در گروى سه رکن اساسى است: اول فرماندهى لایق، دوم رزمندگان جنگاور و سلحشور و سوم تجهیزات مناسب. پس از قدرت فرماندهى رسول خدا (ص) سلحشورى و توان رزمى آن دلاور مردان بود که بینى گـردنـکـشان عرب را به خاک مالید.
آنها بودند که دست از زندگى شستند و جهاد در راه خدا را پـیشه خود ساختند و تا رسیدن به هدف متعالى خود لحظه اى از پاى ننشستند؛ همانها که قرآن کریم درباره ایشان مى فرماید: «مـن المـؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا؛ برخى از مؤمنان بزرگمردانى هستند که به عهد و پیمانى که با خدا بستند وفا کردند. پس برخى به شهادت رسیدند و برخى دیگر به انتظار ماندند و هیچ عهد خدا را تغییر ندادند.» (احزاب/ 23)
به عکس منافقان و یا مؤمنان ضعیف الایمان که طوفان حوادث آنها را به این طرف و آن طرف مى افکند، و هر روز فکر شوم و تازه اى در مغز ناتوان خود مى پروراندند، اینان همچون کوه، ثابت و استوار ایستادند، و اثبات کردند "عهدى که با او بستند هرگز گسستنى نیست"! واژه "نحب" (بر وزن عهد) به معنى عهد و نذر و پیمان است، و گاه به معنى مرگ و یا خطر و یا سرعت سیر و یا گریه با صداى بلند نیز آمده در آن روزگار ابزار جنگى ساده بود و تکنیک پیچیده اى نـداشـت. بـا ایـن وجـود، رسـول خـدا (ص) بـه ایـن امـر اهـمیت مى داد و سعى مى کرد تا سلاح کافى را براى رزمندگان اسلام تأمین کند.
بـراى درک عـظـمت رزمندگان صدر اسلام و امتیازهایى که داشتند کافى است آنان را با پیروان حـضـرت مـوسـى مقایسه کنیم. وقتى موسى (ع) از قومش خواست که در راه خدا همراه او بجنگند، آنـان سـر بـاز زده، گفتند: «ما اینجا مى نشینیم، تو و خدایت به جنگ بروید و تا دشمن در شهر بـاشـد، ما بدان وارد نمى شویم.»
در حالى که چنین مواردى در تاریخ جنگهاى صدر اسلام دیده نـمـى شـود. جـز افـراد مـعـدودى کـه مـمـکـن اسـت از جـنـگ سـر بـاز زده بـاشند. عموم مسلمانان با دشواریهاى جنگ ساختند و شانه از زیر بارش خالى نکردند.
مـناسب ترین تعبیرى که براى آن رادمردان مى توان به کار برد سپاهیان ممتاز است، چون آنها هـمـه ویـژگـیهاى یک سرباز و رزمنده ممتاز را داشتند و به بیشتر آنها مى توان عنوان سرباز نـمـونـه را داد. 

منـابـع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد ‏17 صفحه 245

پژوهشکده تحقيقات اسلامي سپاه- ارزیابی سیاسی و نظامی جنگهای پیامبر

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد