پروژه و اهدافی که در این مدخل به دنبالشان هستیم

فارسی 1699 نمایش |

به طور کلی علم تاریخ و تاریخ پژوهی به سه صورت ارائه گشته است: 1- تاریخ نقلی 2- تاریخ تحقیقی 3- تاریخ تحلیلی
1- تاریخ نقلی: تاریخ نقلی خبر دادن و ثبت وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان است. در این نوع تاریخ نگاری، مورخ و تاریخ پژوه، در صدد تحلیل وقایع و یا حتی اثبات صدق یا کذب هیچ خبری نیست. بلکه تنها به نقل تاریخ و واقعه ای که خود مشاهده کرده و یا از دیگری شنیده یا در آثار او دیده بسنده می کند.
2- تاریخ تحقیقی: تاریخ تحقیقی همان تاریخ نقلی است با این تفاوت که در آن پیرامون صحت و سقم یک خبر و رخ داد نیز بحث می شود و در آنجا که اختلاف بین آراء تاریخ نگاران وجود دارد، تاریخ پژوه تحقیقی، این اختلافات را بررسی کرده و با دلیل آوردن به اثبات یک نظر یا تقویت آن و تضعیف یا رد اقوال دیگر می پردازد.
3- تاریخ تحلیلی: تاریخ تحلیل یعنی مطالعه و تحلیل وقایع گذشته و بررسی چرائی حوادث، به طور مثال در بررسی جنگ احد؛ تاریخ نگار تحلیل، پس از مطالعه و بررسی ثبت های تاریخ نگاران نقلی و کاویدن در این متون، به سئوالات زیر پرداخته و پاسخی فراخور علم و تحقیق خویش ارائه می دهد: 1- چرا این حادث رخ داد 2- شرایط زمانی چه تاثیری در این رخ داد داشت 3- شرایط مکانی چه تاثیری در این حادثه ایفا می کرد 4- انسانهای موجود در این صحنه چه ویژگی های فردی و اجتماعی داشتند 5- به طور کلی چند دسته از آدمیان (با توجه به اخلاق و دین یا مولفه های دیگر) در این رخ داد شرکت جستند و...
با روشن شدن طرق اصلی فعالیتهای تاریخ پژوهی، هدف و نوع فعالیت ما نیز در این بخش که در صدد ارائه «تاریخ تحقیقی» هستیم روشن می شود. ما در بخش حاضر برآنیم که با ارائه تاریخی تحقیقی اولا از زوائد و اطاله کلام و ثانیا از سخن غیر مستند پرهیز نماییم، ضمن اینکه درصدد هستیم به بخش های جدید یا بخش هایی که به آنها کمتر توجه شده است، توجه بیشتری نماییم.

منـابـع

صادق آئینه‌وند- علم تاریخ در گستره ‌تمدن اسلامی- جلد 1

ترجمه‌ آذرنگ- تاریخ تمدن هنری لوکاس- ترجمه‌ آذرنگ- صفحه 7

ابن منظور- لسان العرب- جلد 3

مستوفی- زبده‌ التواریخ- جلد 1- صفحه 26

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها