مقایسه آغاز آفرینش در قرآن با عهدین

فارسی 3536 نمایش |

در مسأله آفرینش تفاوت فراوانی میان آیات قرآنی و جملات عهدین وجود دارد که بعضی از آن ها را مورد اشاره قرار می دهیم:
1- با نظر به قرآن و دیگر آثار معتبر اسلامی، زمین ها و آسمان ها حالت میعان و گازی دارد، اما این معنی در عهدین دیده نمی شود.
2- در تورات آمده است که: «روح خدا سطح آب را فرا گرفت»، ولی در قرآن چنین مضمونی وجود ندارد.
3- عدد آسمان ها و زمین در قرآن مشخص شده است، زیرا این که تعداد آسمان ها هفت و تعداد زمین ها نیز هفت است، در آیات قرآن صریحا بیان شده، ولی در عهدین به تعدد زمین و رقم آن ها اشاره نشده است.
4- شش روزی که در قرآن به عنوان مدت زمان آفرینش بیان شده، غیر از شش روزی است که در تورات گفته شده است، زیرا در تورات تنها دو طرف شام و صبح مشخص شده که در اصطلاح معمولی همان روز (یک روز) می باشد.
5- این که خداوند آدم را به صورت خود آفریده، در تورات صریحا ذکر شده، ولی در قرآن چنین چیزی وجود ندارد، بلکه آیه شریفه ای که می فرماید: «لیس کمثله شیی؛ مانند او چیزی نیست» (شوری/ 11) با تشبیه مزبور در تضاد است.
6- طبق تورات، خداوند پس از خلق هر بخشی از آفرینش، آن را نیکو شمرده، اما در قرآن با چنین چیزی مواجه نمی شویم، بلکه به صورت کلی فرموده است: «فتبارک الله احسن الخالقین؛ مبارک و پرخیر است خداوندی که بهترین آفرینندگان است» (مومنون/ 14). این جمله نمی گوید: «خداوند اول آفرید و سپس دید آن آفریده شده، نیکوست» بلکه شبیه به آیه ای است که خطاب به بشر فرموده و از او می خواهد در مخلوقات او نگریسته، هماهنگی و زیبایی های آن را دریابد.
7- مضمونی با عنوان آرامش و استراحت خداوندی در قرآن وجود ندارد، بلکه خداوند به لحاظ ازلی و ابدی، همان است که بوده و می باشد، چه بیافریند و چه نیافریند. اما هم چنان که دیدیم، این معنی در تورات با صراحت تمام ذکر شده است.
8- پشیمانی و اندوهناک شدن خداوند درباره خلقت انسان امری است که در تورات صریحا آمده، ولی در قرآن دیده نمی شود، بلکه در قرآن آیات فراوانی در جهت مخالف این مضمون وجود دارد.
9- تورات، پسر آدم را پسران خدا و دختران را دختران آدمیان معرفی کرده است، در صورتی که در قرآن همه آن ها را اعم از زن و مرد، فرزندان آدم و حوا معرفی فرموده، و از این جهت تمایزی میان آن دو نشان نمی دهد.
10- در تورات، ترتیب شش دوران در مسأله خلقت روشن نیست، در صورتی که در قرآن توزیع شش دوران برای آسمان ها و زمین ها واضح و روشن است.
11- براساس آیات قرآن و سایر منابع و متون اسلامی، ماده ای مایع در شالوده خلقت نقش اساسی ایفا می کند، در صورتی که در تورات چنین چیزی دیده نمی شود.
12- در تورات، به کرویت و حرکت زمین اشاره ای نرفته، حال آن که قرآن در این باره اشاره نموده و برای بیان حرکت آن، کلمه ای روشن به کار برده است.
13- تورات به تحول و زیاد و کم شدن نظام طبیعت اشاره ای نکرده، ولی قرآن صریحا تحولات و توسعه آن را گوشزد کرده است.
14- عهدین درباره سرنوشت آینده دستگاه طبیعت، توضیحی نمی دهد، مگر در بعضی از جملات انجیل که آن هم تنها بعضی از دگرگونی های واپسین را متذکر می شود. مسأله آفرینش از نظر انجیل تنها عیسی (ع) را مطرح نموده، و نتیجه جملات مزبور مبهم است، زیرا در جمله ای به عنوان «کلمه در نزد خدا بود» و در جمله دیگر «کلمه خدا بود» ذکر شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت های آشکاری که در باب مسأله آفرینش در قرآن با تورات و انجیل وجود دارد. می توان دریافت که کتاب مسیحیان و یهودیان مورد تحریف قطعی قرار گرفته است و آنچه در قرآن کریم در این باره آمده است، از طرف خدا بوده و حق است.

منـابـع

محمدتقی جعفری- آفرینش و انسان- صفحه 46-48

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها