فرهنگ از دیدگاه مراجع اسپانیایی

فارسی 2768 نمایش |

فرهنگ لغات فرهنگستان آکادمی سلطنتی اسپانیا در تعریف مجازی فرهنگ می نویسد: نتیجه یا اثر بارور کردن شناخت انسانی و صیقل دادن خود از طریق تمرین. دایرة المعارف کالپه، مشهورترین دایرة العارف که به زبان اسپانیایی منتشر می شود در تعریف فرهنگ می نویسد: وضعیت پیشرفت معنوی یا مادی یک قوم یا ملت.
این دایرة المعارف از مصور سازی و تمدن به عنوان مترادف های فرهنگ یاد می کند. فرهنگ سالوات نیز تعریفی فلسفی از فرهنگ به شرح زیر داده است: مجموع تولیدات مشخص انسان به عنوان موجودی برخوردار از قدرت خلاقیت که در خود و محیط اطرافش تغییرات می دهد. تعریفی که از فرهنگ لغات فرهنگستان سلطنتی اسپانیا، آمده با توجه به متداول بودن مفهوم فرهنگ و استعمال آن در این تعریف که با تعریف دایرة المعارف کالپه نیز تایید می شود باید گفت: این تعریف حقیقی است نه مجازی. شاید منشاء این اشتباه که در دایرة المعارف فرانسه نیز به وجود آمده است، عدم تفکیک میان معنای حقیقی یک کلمه در یک زمان و معانی حقیقی دیگر همان کلمه در زمان های بعد که ناشی از گسترش و عمق همان معنای حقیقی در زمان گذشته است باشد. توضیح این که با توجه به اصل لاتینی این کلمه که به معنای کشت و بارور کردن و حاصل خیز نمودن و به فعلیت رساندن زراعت و جانداران بوده است معانی بعدی که برای کلمه مزبور در لغات مختلف مغرب زمین آمده است مانند تعلیم و تربیت بارور کردن شناخت انسان و صیقل دادن خود از طریق تمرین نیز می تواند به عنوان مصادیق و موارد عالی و نیز معانی حقیقی جدید برای معنای قدیمی کلمه بوده باشد. اگر فرض کنیم میان معنای جدید این کلمه وضعیت پیشرفت معنوی یا مادی یک قوم یا ملت و هم چنین تمدن یا معنای قدیم آن هیچ مفهوم مشترکی وجود نداشته باشد. در این فرض اگر متداول شدن معانی جدید به حدی باشد که موجب تبادر معانی قدیم شود قطعی است که آن معانی نیز حقیقی خواهد بود. در این صورت گفته می شود که کلمه فرهنگ مشترک لفظی میان حقایق متنوع است.
جمله دوم؛ مجموع تولیدات مشخص انسان به عنوان موجودی برخوردار از قدرت خلاقیت که در خود و محیط اطرافش تغییرات می دهد. نیز می تواند عنصر نوآوری و بعد قدرت انسان بر ایجاد تغییرات پیرامون خود باشد.

منـابـع

محمدتقی جعفری- فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو- صفحه 90-88

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها