توانایی های چشم

فارسی 4528 نمایش |

آیا تاکنون به چشم خود، این عضو کوچک حساس خود، توجه کرده اید؟ آیا این چراغ راهنمای پیکرتان را هیچ در نظر آورده اید؟ آیا می دانید دقیق ترین دستگاههای علمی و قدرتی در آن بکار رفته تا شما براحتی ببینید و به آسانی از دیدنیها بهره مند شوید؟ اگر نمی دانید پس گوش کنید تا قصه چشم خود را بشنوید:

رنگهای گوناگون
سازندگان دوربینهای فیلمبرداری، برای نشان دادن رنگها، رنجها برده اند و کوششها کرده اند و هنوز نتوانسته اند در یک لحظه، چند رنگ متضاد را نشان دهند ولی او، چشم ما را جوری ساخته است که می توانیم با یک نگاه چندین رنگ را ببینیم. اگر دوربین عکاسی را بخواهند بجز از رنگی که نشان می دهد، رنگ دیگری را نشان دهد، بایستی تغییری در آن بدهند. ولی چشم ما برای دیدن رنگهای گوناگون به هیچ گونه تغییری احتیاج ندارد. با همان وضعی که رنگ سرخ را می بینیم، در کنارش رنگ سبز را می بینیم و همچنین بقیه رنگها را. با همان طرزی که پررنگی را می بینیم. کمرنگ را نیز می بینیم. پس او چشم را آفریده که رنگهای نامتناهی را از لحاظ عدد، و رنگهای نامتناهی را از نظر شدت و ضعف، همه را ببینیم، بدون آنکه کوچکترین تغییری در چشم خود بدهیم.
چشم، نه از دیدن رنگ های ضعیف ناتوان است، و نه از دیدن رنگهای بسیار شدید؛ همه را با یک دید می بیند. آیا این نشانه ای از او نمی باشد که می دانسته چشم را چگونه بسازد که بیننده به آسانی بتواند هر رنگی را ببیند و رنگهای گوناگون را در کنار هم مشاهده کند؟ آیا این قدرت فوق العاده چشم، نشانه قدرت نامتناهی سازنده آن نمی باشد؟ عجب این جا است که او دستگاه چشم را به قدری محکم ساخته است که در طی سالیانی دراز ابداً تغییری، از این جهت در چشم رخ نمی دهد و هر کسی تا پایان عمر قادر به دیدن همه رنگها می باشد. کسانی که چشم درد می گیرند هم، تغییری در دیدن آنها نسبت به رنگها پیدا نمی شود. چشم های افراد بشر، از لحاظ خصوصیات مختلفند. چشم زاغ با چشم میشی فرق دارد. کبود چشم از سیاه چشم جدا است. ولی او، همه را چنان ساخته است که از نظر دید رنگها هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند، همه چشم ها، همه رنگها را می بیند.
گفتیم او، دستگاه چشم را محکم ساخته است. ولی اگر توجه داشته باشید که این دستگاه محکم از لطیف ترین اعضاء بدن انسان است و از لطیف ترین موجودات جهان است، اعجاب شما از سر می گذرد که این چه قدرتی است که از لطیف ترین اجزا، و مواد، محکمترین چیزها را ساخته است.

دور و نزدیک
دوربین عکاسی از دور و نزدیک با هم نمی تواند به طور صحیح عکس بگیرد، باید برای عکسبرداری از دور، دوربین آماده شود چنانچه برای عکس برداری از نزدیک نیز آماده می شود. ولی چشم، به دور و نزدیک با هم می نگرد. با یک نگاه نزدیک را می بیند و با همان نگاه دور را می بیند. برای دیدن دورها احتیاج به تغییری در حدقه خود ندارد. چنانچه برای دیدن نزدیکها نیز، نیازی به تغییر ندارد. چشم ما در بعد نامعلوم و بسیار دور ستارگان آسمان را می بیند و در بعد یک وجبی همه چیز را در کنار ما می بیند. کسانی که چشم آنها ناتوان شده و نزدیک بین یا دوربین می باشد چشم ایشان نیز در دیدن بعدهای نزدیک یا بعدهای دور، قدرت نامتناهی دارد. آن یکی از نزدیکترین نزدیکها را می بیند تا دورترین نزدیکها. و آن چشم دیگر از نزدیکترین دورها را می بیند، تا دورترین دورها. آیا قدرت بینائی نامتناهی چشم و توانائی آن، بر دیدن میلیونها دیدنی از دور و نزدیک، نشانه سازنده ای حکیم و دانا و توانا نمی باشد؟ آیا چشم را این گونه قرار دادن، چقدر دیدن را برای بینندگان، سهل و آسان می سازد؟ این قدرت چشم نه تنها نشانه دانش و حکمت قدرت می باشد، بلکه نشانه مهر و لطف و عنایت او می باشد.

بزرگ و کوچک
دوربین عکاسی، نمی تواند در یک وضع واحد، از جسمی بسیار بزرگ و از جسمی بسیار کوچک، عکس بردارد. بایستی برای عکس برداری از هر کدام، وضع جداگانه ای ایجاد کرد. ولی چشم، با همان وضعی که به اجسام بزرگ می نگرد و آنها را می بیند، با همان وضع اجسام بسیار کوچک را می بیند و به حجم کوچک و بزرگ پی می برد. از کوه دماوند بزرگتر را می بیند، تا از سر سوزن، ریزتر را. بدون آنکه تفاوتی در وضع خود بدهد. آیا این، نشانه قدرتی نامتناهی و دانش نامتناهی و رحمت نامتناهی سازنده دستگاه چشم نمی باشد؟

نورهای رنگارنگ
چشم، نه تنها در نور سفید می بیند، بلکه در نور زرد، می بیند. در نور سرخ، می بیند، در نور بنفش، می بیند. در همه نورهای رنگین، قدرت دید دارد. ولی دوربینهای عکاسی از عکس برداری در همه نورهای رنگین ناتوانند. ناتوانی آنها از ناتوانی مخترع و سازنده آنها ریشه می گیرد. و توانائی چشم در همه نورهای رنگین، از توانائی سازنده آن ریشه می گیرد.

زیادی و کمی نور
وضع دوربینهای عکاسی، در هنگام کمی و زیادی نور بایستی تغییر کند. لیکن چشم، در همان وضعی که با نور زیاد می بیند، به همان وضع با نور کم می بیند. بدون آنکه نیاز به کسی برای تغییر وضع خود داشته باشد. پس چشم، این عضو حساس، قادر است که در اندازه های نوری نامتناهی ببیند. از روشن ترین نورها بگیرید، تا به تاریکترین نورها برسید. عدسی دوربین عکاسی که قدرت نامحدودی است نشانه سازنده ای بسیار دانا و توانا می باشد. سازنده دوربین به وسیله ابزار کار، دوربین خود را ساخته است. ولی سازنده چشم بدون ابزار کار، آن را ساخته است.
میان ماه من تا ماه گردون *** تفاوت از زمین تا آسمان است

در تاریکی و روشنائی
دوربین عکاسی، نمی تواند در تاریکی عکسبرداری کند، ولی چشم، به ویژه چشم جانوران در تاریکیها نیز می بیند، می گویند: اگر نور نباشد دیدنیها قابل رؤیت نیستند. درست است، ولی در تاریکیها نور کمی موجود است. فلاسفه ریاضی قدیم را نظر بر این بود که دید به وسیله خارج شدن نوری از چشم محقق می شود. بنابر صحت این نظریه، چشم، نور افشانی نیز می کند و که آفریننده چشم چه قدرت عجیبی دارد!

دیدار مستقیم
دوربینهای عکاسی، اجسام را به طور معکوس می بینند، بالا را پائین، ایستاده و سرنگون، می بینند ولی چشم ما هر دیدنی را همانطور که هست می بیند. وجدان ما گواه بر صحت این سخن است. آیا سازنده چشم خواسته است که بشر، واقع بین باشد؟ کج بین نباشد، صحیح را از باطل جدا کند و موجودات را همان طور که هستند ببیند و حقایق جهان نزد او آشکار شود؟

هم دوربین و هم ریزبین
تلسکوپها دور را نزدیک می کنند تا دیده شود و این در اثر خصوصیتی است در عدسی آنها. میکروسکوپها، ریز را درشت می کنند، تا دیده شود چون عدسی آنها دارای خصوصیت دیگری است، ولی تاکنون ابزاری ساخته نشده است که در وضع واحد هم تلسکوپ باشد و هم میکروسکوپ، هم دور را نزدیک کند، و هم ریز را درشت سازد. ولی او، چشم را دو کاره ساخته است، هم می تواند دور را ببیند و هم نزدیک را، پس چشم هم تلسکوپ می باشد و هم میکروسکوپ. آری قدرت نامتناهی می خواهد تا موجودی را بسازد که جمع میان اضداد کند.

آب چشم در گرما و سرما
آب و به طور کلی عموم مایعات، اگر به یک درجه ای از حرارت برسند، تبخیر می شوند و اگر در جهت پائین به یک درجه ای از حرارت برسند، یخ می بندند. آیا این آبی که در چشمان ما هست، چگونه مایعی است که در درجات گوناگون حرارت، وضع خود را حفظ می کند؟ اگر حرارت بالا رود، تبخیر نمی شود و چشمان ما خشک نمی گردد. و اگر حرارت هر چه پائین آید، یخ نمی بندد بلکه سفت هم نمی شود. آیا آن کسی که این آب را به چشم ما ارزانی داشته است، چه قدرت عظیمی داشته که توانسته است برخلاف موازین طبیعت مایعات، چنین آبگونی را ایجاد کند تا در حرارتهای گوناگون بماند و وضع خود را حفظ کند و هیچ گاه تغییری در آن رخ ندهد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 105-99

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها