انواع آتشکده در آئین زرتشتی

فارسی 3885 نمایش |

دار مستتر در زند 413566963 خود می نویسد: دو قسم آتشکده موجود است معابد بزرگ را "آتش بهرام" می نامند، معابد کوچک را "آدران" یا "آگیاری" خوانند. در بمبئی، سه آتش بهرام و در حدود صد آگیاری موجود است.
فرق بین آتش بهرام و آدران، اساسا در چگونگی آتش و سپس در اصل و طرز تهیه آن می باشد. تهیه آتش بهرام یک سال به طول می انجامد و آن از سیزده قسم آتش مختلف تشکیل می شود و در خود جوهر آنها را که به منزله روح همه آتش ها می باشد تمرکز می دهد.
تهیه و تصفیه این آتش ها مستلزم تشریفات مختلف است که در "وندیداد" (یکی از اجزای اوستای ساسانی)، توضیح داده شده است. طبق سنت زردشتیان هر یک از حوزهای بهدینان باید آتش بهرام داشته باشد.
بعضی دستوران (روحانیان زردشتی)، معتقدند که فقط یک آتش بهرام باید باشد چه آن شاه است و چند پادشاه در اقلیمی نگنجند. وی چون شاه است "اریکه" ای لازم دارد بدین منظور شش قطعه چوب صندل را دو بدو منظم کرده روی یکدیگر به شکل اریکه ای پله دار قرار می دهند (صفحات 355 - 357).

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ص 235-234

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد