تولید مثل

فارسی 2340 نمایش |

نطفه ی مرد، از شش میلیون حیوانات تشکیل شده که همه آنها به شکل زالو هستند و هر کدام از آنها صلاحیت انسان شدن را دارند. هنگامی نطفه مرد، داخل تخمدان زن گردید زالوها با یکدیگر به جنگ می پردازند و غالب، مغلوب را می خورد تا یکی یا دو تا یا چند تا بماند. آنگاه زالوئی که همه زالوها را خورده، سر خود را بر تخمک زن می گذارد و فشار آورده تا فرو رود، خود را بدرون تخمک جای دهد. پس از جا گرفتن آن در تخمک زن، خط دفاعی محکمی بر گرد تخمک درست می شود مبادا زالوی دیگری، قصد کند که به درون تخمک قدم بنهد. چرا شماره این زالوها کمتر از شش میلیون نیست؟ برای آنکه اگر کمتر مینمود، از زالوی فاتح پیروز، انسانی تندرست و نیرومند بوجود نمی آمد. برای آنکه اگر مقداری از این زالوها پیش از رسیدن به رحم، یا پس از دخول در رحم تلف شدند، مقداری دیگر برای انسان شدن باقی بمانند.
چرا زالوی فاتح سرش را بر تخمک می نهد؟ چرا به تخمک برای فرو رفتن فشار می آورد؟ چرا فرو رفتن به تخمک را درست میدارد؟ از کجا تخمک را در آن جای تنگ و تاریک می شناسد؟ و با جدارهای رحم اشتباه نمی کند؟ چه کسی این راهنمائی ها را به وی کرده است؟ چه کسی این فرمانها را صادر نموده است؟ چگونه این زالوی پیروز مطیع و فرمانبر این فرمانها را صادر نموده است؟ چگونه این زالوی پیروز، مطیع و فرمانبر این فرمانها می شود؟ این فرمانها چگونه فرمانی است که قابل تمرد و نافرمانی نیست؟ آیا فرمانده این فرمانها کیست؟
او می باشد و بس. اوست که سدی آهنین بر گرد تخمک می کشد، که زالوی دیگری به حریم این زالو تجاوز نکنند. اوست که به این زالو غذای زالو پسند می دهد تا چنین شود. اوست که به جنین انسان، غذای جنین پسند می دهد تا زائیده شود. او است که بیش از آمدن نوزاد غذای نوزادپسند را در پستان مادر آماده می کند. آری او متخصص در غذاشناسی می باشد و غذاخورها را خوب می شناسد. قدرت کامل بر فراهم کردن این غذاها دارد. در هر حالی به هر جانداری در هر جائی غذایش را میرساند.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 41-40

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد