سخنان سعدی در مورد کرامت نفس

فارسی 4779 نمایش |

من مکرر گفته ام که این شعر سعدی تعبیر صحیحی نیست. علی رغم اینکه سعدی نصایح بسیار سودمندی دارد که از متن اسلام گرفته شده است ولی در سخنانش این مسایل نیز هست:
من آن مورم که در پایم بمالند *** نه زنـبـورم کــه از نیشـم بنالنـد
من افتخار می کنم که یک مورچه ام که زیر دست و پاها پامال می شوم، زنبور نیستم که مردم از نیش من ناله کنند.
این درست نیست. زبان حال یک مسلمان این است:
نه آن مورم که در پایم بمالند *** نه زنبـورم که از نیشـم بنـالـند
مگر امر دایر است که انسان یا مور باشد و یا زنبور؟! نه مور باش و نه زنبور. بعد می گوید:
چگونه شکر این نعمت گزارم *** کـــه زور مــردم آزاری نـدارم
من خدا را شکر می کنم که زور ندارم کسی را بیازارم! خوب زور نداری بیازاری که هنری نیست، هنر این است که زور داشته باشی و نیازاری. زبان حال یک مسلمان این است:
چگونه شکر این نعمت گزارم *** کــــه دارم زور و آزاری نـدارم

منـابـع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 149-150

کلیــد واژه هــا

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها