شیخ محمدتقی بجنوردی

English فارسی 4894 نمایش |

شیخ محمدتقی بجنوردی، از چهره های نامدار خراسان در سده 14 هـ.ق، در اصل اهل بجنورد بود و پس از فراگیری فقه و اصول نزد صاحب جواهر (شیخ حسن نجفی) و شیخ مرتضی انصاری، به مشهد آمد و به تدریس پرداخت. شیخ مولی ابراهیم بن علی اصغر سبزواری نقابشکی، از علمای برجسته سبزوار و متوفی 1328 هـ.ق و سید میرزا ابراهیم علوی سبزواری معروف به شریعتمدار (متوفی 1316 هـ.ق) و شیخ علی نقی تربتی (متوفی 1320 هـ.ق) و شیخ محمد علی کاخکی، از شاگردان وی بودند. شیخ علی نقی به گزارش آقا بزرگ تهرانی، طهارت و مکاسب شیخ را نزد او آموخت.
به نوشته اعتمادالسلطنه، مردم ولایت خراسان اعتماد عجیبی به وی داشتند. حاج سیاح محلاتی در کتاب خاطرات خود از تقوا و ورع شیخ محمدتقی بجنوردی تجلیل کرده است. در جریان نهضت تنباکو، بیت شیخ محمد تقی مجتهد، قطب معنوی آن روز خراسان شمرده می شد، با این حال ایشان چندان که باید با گسترش نهضت موافق نبود و شرایط را مناسب نمی دید. شاید از دسایس دولت های بیگانه که نمایندگی های فعالی در خراسان داشتند، بیمناک بود. وی شب چهاردهم صفر 1314 هـ.ق زندگی را بدرود گفت و در محل دارالسیاده حرم صفه دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد به خاک سپرده شد.

منـابـع

سایت آستان قدس رضوی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها