تاریخ و مزمت کردن غیبت

فارسی 5019 نمایش |

«ابن سیرین» یکی از علمای ایرانی مسلمان قرن دوم هجری است. بعد از اینکه حجاج سفاک خونریزی که در دنیای اسلام نمونه است در سفاکی ... می میرد، مردی می آید در حضور او بدی حجاج را می گوید. ابن سیرین مقدس می گوید: غیبت نکن، الان غیبت تو گناهش بیشتر از گناه حجاج است. من حاضر نیستم گناه حجاج را بشنوم.
حرف درستی نیست. عجیب این است که غزالی به این بزرگی و عظمت، این داستان را نقل و تإیید می کند، این اشتباه است. با اینکه ما غزالی را مرد بسیار بزرگی می دانیم یعنی مرد متفکر فوق العاده ای است، اما آدم های بزرگ اشتباه های بزرگ هم دارند. یکی از اشتباههای بزرگ غزالی به قول ابن الجوزی این است که در بسیاری از موارد شرع را با تصوف عوض کرده. آن افراط های صوفی گری غزالی، گاهی سبب شده که از فقه اسلامی منحرف شود مثل همین جا که می گوید راست گفته ابن سیرین، آن مرد حق نداشته غیبت حجاج را بکند، حجاج مسلمان بوده.

منـابـع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 31-30

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها