آثار و فواید حسن خلق

فارسی 5221 نمایش |

حسن خلق دارای آثار و فواید فراوانی است. این آثار در دنیا و آخرت دیده می شود از جمله:

آثار دنیوی حسن خلق
الف: پیوند های دوستی را محکم و پایدار می کند. "پیامبر اکرم (ص)" فرمودند: «حسن الخلق یثبت المودة؛ خوشرویی دوستی را پایدار می کند».
ب: موجب آبادی سرزمین ها و طول عمر می گردد. "امام صادق (ع)" در این باره فرمودند: «ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار؛ به درستی که نیکوکاری و خوش خلقی، سرزمین ها را آباد می کند و بر عمر ها می افزاید».
ج: روزی را زیاد می کند. "امام علی (ع)" می فرماید: «فی سعة الاخلاق کنوز الارزاق؛ گنجینه های روزی در نرم خویی و گشاده رویی است».
د: موقعیت اجتماعی انسان را بهبود می بخشد. "امام علی (ع)" می فرماید: «کم من وضیع رفعه حسن خلقه؛ چه بسیار فرد بی مقداری که خوشرویی اش او را برتری بخشیده است».
و: مشکلات و ناهمواری های زندگی را هموار می سازد. "امام علی (ع)" فرمودند: «من حسن خلقه سهلت له طرقه؛ هرکس خلقش نیکو شد، راه های زندگی برایش هموار می گردد».

آثار اخروی حسن خلق
الف: موجب نیل به درجات عالی می شود. "پیامبر اکرم (ص)" فرمودند: «ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخرة و اشرف المنازل و انه ضعیف العبادة؛ به درستی که بنده، در سایه ی خوش خلقی خود به درجات بزرگ و مقامات والایی در آخرت می رسد، با آن که عبادتش ضعیف است».
ب: حساب را آسان می کند. "امام علی (ع)" می فرماید: «حسن خلقک یخفف الله حسابک؛ اخلاقت را نیکو کن تا خداوند حسابت را آسان کند.»
ج: آمرزش گناهان. "امام صادق (ع)" فرمودند: «ان الخلق الحسن یمیث الخطیئة کما تمیث الشمس الجلید؛ به درستی که اخلاق نیکو لغزش ها را ذوب می کند همان گونه که آفتاب، یخ را».
د: ورود به بهشت. "رسول خدا (ص)" فرمودند: «اکثر ما تلج به امتی الجنة تقوی الله و حسن الخلق؛ بیشترین امتیازی که امت من به سبب داشتن آن به بهشت می رود، تقوای الهی و خوش خلقی است.»

کامل ترین مؤمنان
"امام باقر (ع)" که شکافنده ى علوم و حقایق و بیناى به اسرار است در این زمینه مى فرماید: «إن أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا؛ کامل ترین مؤمنین از جهت ایمان، نیکوترین آنان از نظر اخلاق است» (کافى- جلد 2- صفحه 99- باب حسن الخلق- حدیث 1). معلوم مى شود بدون مکارم اخلاقى و حسنات نفسى، ایمان در وجود انسان، ناقص و در مرتبه اى ضعیف است و این نقص و ضعف را ارزش هاى اخلاقى درمان مى کند و ایمان را به برترین و کامل ترین درجه ى خود مى رساند.

مقرب ترین انسان در قیامت به پیامبر
"پیامبر اکرم (ص)" می فرماید: «أقربکم منى مجلسا یوم القیامة أحسنکم خلقا وخیرکم لاهله؛ نزدیک ترین شما به من از نظر جایگاه در قیامت نیکو ترین تان از جهت اخلاق و بهترین تان نسبت به خانواده اش مى باشد» (عیون اخبار الرضا- جلد 2- صفحه 38- باب 31- حدیث 108؛ وسائل الشیعه- جلد 12- صفحه 153- باب 104- حدیث 15927). در روایتى دیگر فرموده است: «أقربکم منى غدا فى الموقف أصدقکم للحدیث وأداکم للأمانة وأحسنکم خلقا؛ نزدیک ترین شما به من در قیامت راستگو ترین تان در گفتار و اداکننده ترین تان نسبت به امانت و نیکو ترین تان از نظر اخلاق است» (مجموعه ى ورام- جلد 2- صفحه 31؛ بحار الانوار- جلد 74- صفحه 152- باب 7- حدیث 83 ).

کمال ایمان
"امام صادق (ع)" می فرماید: «أربع من کن فیه کمل إیمانه وإن کان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ینقصه ذلک، قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحیاء وحسن الخلق؛ چهار خصلت است اگر در کسى باشد ایمانش کامل مى شود، اگرچه از سر تا پایش گناهانى باشد، این گناهان چیزى از او نمى کاهد؛ فرمود: و آن چهار چیز: صدق و اداى امانت و حیا و حسن خلق است» (کافى- جلد 2- صفحه 99- باب حسن الخلق- حدیث 3؛ بحار الانوار- جلد 68- صفحه 374- باب 92- حدیث 3).

منـابـع

حسن بن محمد دیلمی- ارشاد القلوب- ترجمه هدایت الله مسترحمی

استاد حسین انصاریان، زیبایی های اخلاق- صفحه 160-157

یاسر ناظم نیا- مقاله حسن خلق و سوء خلق

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد