شرور از نظر خیام

فارسی 2200 نمایش |

بحث درباره شرور، و احیانا اعتراض به وجود آنها، بخش نسبتا مهمی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. شاعران به زبان جد یا هزل، فراوان در این میدان وارد شده اند. البته آنچه را در این زمینه گفته شده است نمی توان به حساب جد یعنی انتقاد و اعتراض به خلقت گذاشت، غالبا جنبه هزل دارد و به اصطلاح "سوژه" شعر است. برخی از آنها را می توان از نوع "دلال عارف" به شمار آورد.
در رباعیات منسوب به خیام، از این گونه اشعار فراوان است، که در آنها بحث شرور را پیش کشیده است. البته این اشعار معلوم نیست که از خیام فیلسوف باشد، آنچه به صورت سؤال یا اعتراض در شعر خیام شاعر عنوان شده است برای خیام فیلسوف حل شده بوده است. علی هذا این اشعار یا از خیام فیلسوف نیست، و یا جنبه هزلی و سر به سر گذاشتن با متشرعان قشری دارد و یا از نوع "دلال عارف" است. به هر حال خیام در این رباعیات منسوب به او می گوید:
اجرام که ساکنان این ایوانند *** اسباب تردد خردمندانند
هان تا سر رشته خرد گم نکنی *** کانان که مدبرند سرگردانند
افلاک که جز غم نفزایند دگر *** ننهند به جا تا نربایند دگر
نا آمدگان اگر بدانند که ما *** از دهر چه می کشیم نایند دگر
چون حاصل آدمی در این شورستان *** جز خوردن غصه نیست تا کندن جان
خرم دل آنکه زین جهان زود برفت *** و آسوده کسی که خود نیامد به جهان
ای چرخ فلک خرابی از کینه توست *** بیدادگری شیوه دیرینه توست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند *** بس گوهر قیمتی که در سینه توست
اعتراض ها و دشنام های شعرا که نثار چرخ و فلک می گردد در حقیقت اعتراض به مقام بالاتر است، زیرا چرخ و فلک، کاره ای نیست، کج روی و کج رفتاری فرضی که بدان متهم است نه به میل خود اوست. شاید به همین جهت در حدیث آمده است: «لاتسبوا الدهر فان الدهر هو الله؛ زمانه را دشنام ندهید که زمانه همان خداست.» خیام می گوید:
دارنده که ترکیب طبایع آراست *** از بهر چه افکندش اندر کم و کاست
گر نیک آمد، شکستن از بهر چه بود؟ *** ور نیک نیامد این صور، عیب که راست؟
ترکیب پیاله ای که در هم پیوست *** بشکستن آن روا نمی دارد مست
چندین قد سرو نازنین و سر و دست *** از بهر چه ساخت وز برای چه شکست؟
جامی است که عقل آفرین می زندش *** صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش
این کوزه گر دهر چنین جام لطیف *** می سازد و باز بر زمین می زندش

منـابـع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 103-102

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها