دسته بندی قاریان قرآن

فارسی 494 نمایش |

امام باقر (ع) فرموده اند: «قراء القرآن ثلاثه»، «قاریان و عالمان قرآنی سه گروهند»،
«رجل قرء القرآن فاتخذه بضاعه و استدر به الملوک و استطال به علی الناس»، «گروهی قرآن و علم را سرمایه ی زندگی قرار داده اند و به وسیله ی آن اموال ثروتمندان را جلب و در برابر دیگران اظهار برتری می کنند»،

«و رجل  ا لقرآن  فحفظ  حــروفه  و ضـــیع حدوده»، «و گروهی حروف قرآن را حفظ می کنند و حدود آن را ضایع می کنند»! با تمام دقتی که در قرائت و حفظ آیات و سوره قرآنی دارند، نه اعتنایی به احکام آن در زندگی خانوادگی می کنند و نه پروایی از مخالفت با دستورهایش در معاشرات و معاملاتشان دارند! آنگاه حضرت باقر علیه السلام این دو گروه از عالمان قرآنی را مورد نفرین قرار داد و فرمود: «فلاکــثر الله هولاء من حمله القرآن»، خداوند این دسته از حاملان قرآن را زیاد نکند، چرا که اینان با بد عملی های توأم با عملشان قرآن را بی اثر و بی ثمر نشان می دهند و مردم را به قرآن و دین بدبین می سازند. 

اما گروه سوم: «رجل قرءا لقرآن فوضع دواء القرآن علی داء قلبه»، «کسانی هستند که داروی قرآن را بر درد قلبشان می گذارند و با به کار بستن تعلیمات آسمانی قرآن، دردهای روحی خویش و دیگران را درمان می کنند».

«فباولئک یدفع الله العزیز الجبار البلاء و بالئک یدیل الله عزوجل من الا عداء»، «به خاطر این گروه از عالمان قرآنی است که خداوند دفع بلا از امت کرده، آنها را بر دشمنانشان پیروز می سازد».

«و باولئک ینــزل الله الغیث من السماء»، «به] آبروی[ اینهاست که خدا باران ]رحمت خویش[ از آسمان نازل می کند».

«فو الله لهو لاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر»، «به خدا قسم، اینان در میان قاریان قرآن از طلای سرخ کمیاب ترند».

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی- خاتم انبیاء (ص)، رحمت بی انتها – از صفحه 100 تا 102

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها