مطالب تحت کلید واژه : کتاب در بحث از صفات جلالیه و جمالیه حضرت حق