مطالب تحت کلید واژه : کتاب رساله بیست باب در معرفت اسطرلاب