مطالب تحت کلید واژه : کتاب رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات