جستجو

اثبات ادعاهای معرفتی مسیحیت درباره خدا (نیاز به الهیات نظام مند)

چرا یک شخص باید نسبت به عضویت در کلیساى مسیحى متعهد شود؟
در تاریخ مسیحیت همواره سؤالى اساسى مطرح بوده که پاسخ مى طلبیده است: چرا یک شخص باید نسبت به عضویت در کلیساى مسیحى متعهد شود؟ یک یهودى، یهودى متولد مى شود، ولى کسى مسیحى متولد نمى شود و باید دوباره متولد شود. یقینا از قرن چهارم به بعد غسل تعمید در بیشتر موارد، در اوایل طفولیت اجرا مى شده است. این امر با این فرض که کسى از هنگام تولد مسیحى باشد، چندان متفاوت به نظر نمى رسد. با این حال نشانه غسل تعمید باید در طول زندگى همراه فرد باشد، وگرنه به نمادى بى محتوا مبدل مى گردد. زندگى یک مسیحى در ابتدا نه با تغییر کیش شخصى، بلکه با غسل تعمید آغاز مى شود، اما این تعمید باید بارها تا لحظه مرگ یادآورى و تجدید شود. بنابراین، مسیحى بودن امرى بسیار شخصى است.