جستجو

تأثیر مفهوم یونانی و عبرانی خدا (تأثیر بر الهیات مسیحى)

تأثیر چندخدایى یونانیان قدیم بر الهیات مسیحى
در میان یونانیان قدی