جستجو

مفاهیم نجات و موعود (هزاره گرایی)

گفتگوی عیسی با دو چهره اسطوره ای یهود
و بالاخره در فقره ذیل که تأثیر واضح مضامین عهد عتیق در عهد جدید قابل مشاهده است، عیسی مسیح با دو چهره اسطوره ای یهود، یعنی «موسی» و «الیاس» به گفت وگو می نشیند و از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود که پطرس و یوحنا و یعقوب را برداشته بر فراز کوهی برآمد تا دعا کند، و چون دعا می کرد هیئت چهره او متبدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد، که ناگاه دو مرد، یعنی موسی و الیاس با وی ملاقات کردند و درباره رحلت او که می بایست به زودی در اورشلیم واقع شود، گفت وگو می کردند (لوقا، 9: 28- 31). نکته حائز اهمیت آن است که بنابر آن چه که در ابتدای انجیل متی مبنی بر شجره نامه عیسی مسیح و اتصال آن به داود نبی آمده، در باب خصوصیات «مسیحا» و نجات دهنده قوم نیز از «داود» و ویژگی های او به کرات نام برده می شود.

داود عهد عتیق و عیسای عهد جدید
در مجموع به نظر می رسد بخش عمده ای از آن چه که درباره دو چهره داود و الیاس در عهد عتیق دیده می شود، به اوصافی که درباره عیسی مسیح ذکر شده، انتقال داده شده است: پس چون به دست راست خدا بالا برده شد روح القدس موعود را از پدر یافته این را که شما حال می بینید و می شنوید ریخته است؛ زیرا که داود به آسمان صعود نکرد لکن خود می گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین (اعمال رسولان، 2: 33- 35). داود عهد عتیق و عیسای عهد جدید هر دو بر دست راست خداوند جای دارند، خدای پدران ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید، او را خدا بر دست راست خود بالا برده سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد (همان، 5: 30- 32).

آرمان مسیحایی یهود در آن عصر
با این وصف می توان گفت آرمان مسیحایی یهود در آن عصر چنین بود ظهور نهالی از خاندان داود و تأیید الیاس در این زمینه و پادشاهی مقتدر او بر زمین آن گونه که در عهد عتیق وعده داده شده است و بعضی گفتنتد او مسیح است و بعضی گفتند مگر مسیح از جلیل خواهد آمد، آیا کتاب نگفته است که از نسل داود و از بیت لحم یعنی آن دهی که داود در آن بود مسیح ظاهر خواهد شد (یوحنا، 7: 41ـ 43). «شائیل در جواب او گفت: ای استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی» (همان، 1: 49ـ 50). «و پیلاطس تقصیر نامه نوشته صلیب گذارد و نوشته این بود عیسی ناصری پادشاه یهود» (همان، 19: 19ـ 20). «و اینک من موعود پدر خود را بر شما می فرستم پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شدید» (لوقا، 24: 48ـ 50). «من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم من ریشه و نسل داود و ستاره درخشنده صبح هستم» (یوحنا، 22: 16ـ 17). «و من ملکوتی برای شما قرار می دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید» (لوقا، 22: 29ـ 31).

احوالات عیسی مسیح در انجیل متی
در بخشی از انجیل متی و در بیان احوالات عیسی مسیح آمده است که وی قبل از عزیمت به اورشلیم، سه تن از شاگردان او را روی کوهی می بینند که در جامه ای درخشان با موسی و الیاس مشغول گفت و گو است. در همین حین صدایی از آس