جستجو

عامل عدد و عشیره یکی از علل تعدد زوجات

علاقه به کثرت فرزند و توسعه نفوس فامیل نیز به نوبه خود عامل دیگری بوده برای تعدد زوجات. یکی از جهاتی که زن و مرد را در وضع متفاوتی قرار می دهد، این است که عدد فرزندانی که یک زن می تواند تولید کند بسیار معدود و محدود است، خواه تک شوهر باشد یا چند شوهر، اما عدد فرزندانی که مرد می تواند تولید کند بستگی دارد به تعداد زنانی که در اختیار دارد، ممکن است یک مرد به تنهائی از صدها زن، هزارها فرزند از نسل خود تولید کند.
در دنیای قدیم، برخلاف دنیای امروز، عدد و عشیره، عامل اجتماعی مهمی به شمار می رفته است. قبائل و طوائف از هر وسیله ای برای تکثیر عدد و جلوگیری از کاهش آن استفاده می کرده اند. یکی از افتخارات آن مردم افتخار به کثرت عدد افراد قبیله بوده است. بدیهی است که تعدد زوجات یگانه وسیله تکثیر عدد بوده است.

منابع

  • مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 311-310

کلید واژه ها

جامعه شناسی ازدواج حقوق زن تعدد زوجات

مطالب مرتبط

بررسی علل تعدد زوجات علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان ترجیح به همجنس بازی و فحشا بر تعدد زوجات معایب تعدد زوجات از نظر حقوقی و نقد آن وظایف مرد در برابر همسر و خانواده از نظر اسلام زنان پیامبر و برخی از اهداف ازدواج آن حضرت با ایشان نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

اطلاعات بیشتر

بررسی علل تعدد زوجات

ابزار ها