جستجو

توجه به اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد ضامن رعایت حقوق طرفین

عجب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود، گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداری ها برای مرد و یک سلسله محرومیت ها برای زن است تلقی می کنند، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست، دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند.
این گروه، پس از این تلقی منطقی و حکیمانه، می گویند بسیار خوب، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزائیم؟ آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل نکرده ایم؟ اتفاقا قضیه برعکس است، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی، کارها، مسؤولیت ها، بهره ها، پاداش ها، کیفرها همه باید متشابه و هم شکل باشد، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی، تمام هزینه زندگیت را خودت بر عهده بگیری، در هزینه فرزندان با من شرکت کنی، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع کنی، به همان اندازه که من برای تو خرج می کنم تو باید برای من خرج کنی و ... ،در این وقت است که کلاه زن، سخت پس معرکه است. زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر، به علاوه بیماری ماهانه، ناراحتی ایام بارداری، سختی های وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زن را در وضعی قرار می دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است. اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانی که به صورت "زوج" زندگی می کنند چنینند، در همه این نوع جانداران، جنس نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمی خیزد. در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش. برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد، و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می شود، بهتر است ببینیم آنانکه پیش از ما در این راه افتاده اند و به پایان راه رسیده اند چه می گویند و چه می نویسند؟

منابع

  • مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 20-19

کلید واژه ها

اسلام جامعه شناسی روان شناسی حقوق زن برابری

مطالب مرتبط

مقام زن در جهان بینی اسلامی تفاوتهای زن و مرد موجب استحکام پیوند خانوادگی نظام خانوادگی در غرب مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در خصوص تشابه و تساوی حقوق زن و مرد تساوى حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام و غرب منشأ دیدگاههای غلط در مورد زن نظریات تحقیرآمیز درباره زن و دیدگاه اسلام

اطلاعات بیشتر

نمونه هایی از ظلم به زنان در اثر عدم توجه به اختلافات فطری و طبیعی زن تحقق حقوق زن در قرآن تفاوت حقوق اجتماعی و حقوق طبیعی انسان ها تأثیر تفاوت های زن و مرد بر حقوق و تکالیف آنها چگونگی رفع اختلافات خانوادگی با توجه به آیات قرآن

ابزار ها