جستجو

حدود و پوشش در فقه اسلامی

می خواهیم حدود پوششی که در اسلام بر زن واجب شده است با توجه به همه دلائل موافق و مخالفی که در مسأله هست، از دیده فقهی بررسی کنیم. بحث ما جنبه علمی دارد نه فتوائی. هر یک از شما باید عملا به فتوای همان مجتهدی عمل کند که از او تقلید می نماید. قبلا لازم است مطالبی را که از نظر فقه اسلامی قطعی و مسلم است مشخص کنیم و سپس به مواردی که مورد اختلاف و قابل بحث است بپردازیم:
1- در اینکه پوشانیدن غیر وجه و کفین بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد. این قسمت جزء ضروریات و مسلمات است. نه از نظر قرآن کریم و حدیث، و نه از نظر فتاوی، در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. آنچه مورد بحث است پوشش چهره و دستها تا مچ است
2 - مسأله "وجوب پوشش" را که وظیفه زن است از مسأله "حرمت نظر بر زن" که مربوط به مرد است باید تفکیک کرد. ممکن است کسی قائل شود به عدم وجوب پوشیدن وجه و کفین بر زن، و در عین حال نظر بدهد به حرمت نظر از جانب مرد. نباید پنداشت که بین این دو مسأله ملازمه است. همچنانکه از لحاظ فقهی مسلم است که بر مرد واجب نیست سر خود را بپوشاند ولی این دلیل نمی شود که بر زن هم نگاه کردن به سر و بدن مرد جایز باشد. بلی، اگر در مسأله نظر، قائل به جواز شویم، در مسأله پوشش هم باید قائل به عدم وجوب شویم، زیرا بسیار مستبعد است که نظر مرد بر وجه و کفین زن جایز باشد ولی کشف وجه و کفین بر زن حرام باشد. بعدا نقل خواهیم کرد که در میان ارباب فتوا در قدیم کسی را نمی توان یافت که قائل به وجوب پوشیدن وجه و کفین باشد ولی هستند کسانی که نظر را حرام می دانند.
3- در مسأله جواز نظر، تردیدی نیست که اگر نظر از روی "تلذذ" یا "ریبه" باشد حرام است. "تلذذ" یعنی لذت بردن، و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت بردن باشد، و اما "ریبه" یعنی نظر به خاطر تلذذ و چشم چرانی نیست، ولی خصوصیت ناظر و منظور الیه مجموعا طوری است که خطرناک است و خوف هست که لغزشی به دنبال نگاه کردن به وجود آید. این دو نوع نظر مطلقا حرام است، حتی در مورد محارم. تنها موردی که استثناء شده، نظری است که مقدمه خواستگاری است که در این مورد اگر تلذذ هم باشد (که معمولا هم هست) جایز است. البته شرطش این است که واقعا هدف شخص، ازدواج باشد یعنی مرد جدا به خاطر ازدواج بخواهد زن را ببیند، و از لحاظ سایر خصوصیات مورد نظر، زن را پسندیده باشد، نه آنکه برای چشم چرانی قصد ازدواج را بهانه قرار دهد.
قانون الهی مانند قانونهای بشری نیست که بتوان با صورت سازی خیال خود را راحت کرد. در اینجا وجدان انسان حاکم است و خدای متعال که هیچ چیز بر او پوشیده نیست محاسب. علی هذا باید گفت در حقیقت استثنائی در کار نیست، زیرا آنچه قطعا حرام است نگاه به قصد تلذذ است و آنچه مانعی ندارد این است که نگاه به قصد تلذذ نباشد ولی تلذذ قهرا پیدا شود. فقهاء تصریح کرده اند که جایز نیست کسی به زنها نگاه کند تا در بین آنها یکی را انتخاب کند. آنچه جایز است، در مورد یک زن خاص است که به او معرفی شده است و درباره اش می اندیشد، از سایر جهات تردیدی ندارد فقط از نظر چهره و اندام تردید دارد، می خواهد ببیند آیا می پسندد یا نه؟ برخی دیگر از فقها به صورت احتیاط مطلب را بیان کرده اند.

منابع

  • مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 167-165

کلید واژه ها

احکام فقهی حجاب پوشش انسان لذت اسلام

مطالب مرتبط

استثنائات پوشش در قرآن کریم با محارم آیاتی درباره حجاب در قرآن کریم دستور «ستر عورت» در سوره نور استثنائات پوشش در قرآن کریم «پوشش وجه و کفین» در روایات فلسفه جواز کشف وجه و کفین پوشش صورت و مو در اسلام

اطلاعات بیشتر

حجاب اسلامی و مسائل پیرامون آن سیمای حقیقی حجاب در اسلام ایرادها بر اصل حجاب مغایرت با منطق و آزادی آیات حجاب در قرآن کریم آیات حجاب در قرآن کریم آیات سوره احزاب حریم عفاف فلسفه جواز کشف وجه و کفین فتاوای فقها در باب پوشش

ابزار ها