جستجو

انسان کامل یا ابر مرد در فلسفه نیچه

نیچه می‏گوید: «نفس کشتن چرا؟ باید نفس را پرورد. غیر پرستی چیست؟ خود را باید خواست و خود را باید پرستید، ضعیف و ناتوان را باید رها کرد تا از میان برود و رنج و درد در دنیا کاسته شود. مرد برتر آن است‏ که نیرومند باشد و به نیرومندی زندگی کند و هواها و تمایلات خود را برآورده نماید.» این، تعریف مرد برتر است که آن غایت هستی و غایت کمال است و می ‏گوید خلقت برای اوست و همه مقدمه وجود او هستند.
حال ببینید انسان‏ کامل آقای نیچه چه چیز از آب درمی ‏آید: هیچ چیز نباید مانعش شود و باید اخلاق و رحم و انسانیت و مروت و مهربانی و عدالت و همه این جور حرف ها را دور بریزد و خود را از همه این ها پاک و مبرا کرده باشد. هواها و تمایلات خود را بر آورده نماید، خوش باشد و خود را خواجه و خداوند بداند و هر مانعی که برای خواجگی در پیش بیاید از میان بردارد و از خطر نهراسد و از جنگ و جدال نترسد.
نیچه هم سراغ زن ها که می‏ رود می‏ گوید: «برابری زن با مرد و لزوم رعایت حقوق او نیز از سخنان باطل است. اصل مرد است. مرد باید جنگی بوده و زن وسیله تفنن و تفریح جنگیان باشد و فرزند بیاورد.»
می‏ گوید زن برای کار دیگری نیامده است، فقط وسیله‏ ای برای تفریح، و تفننی برای مرد و ماشینی برای بچه زاییدن است. این هم باز یک معیاری در دنیا برای معرفی انسان کامل، انسان نمونه، انسان اعلی، مرد برتر و یا سوپرمن است. با کدام مقیاس؟ مقیاس قدرت‏ و توانایی. در اینجا راجع به مسئله قدرت و توانایی چه باید گفت؟

منابع

  • مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 228-229

کلید واژه ها

فلسفه نیچه انسان کامل مرد قدرت برابری

مطالب مرتبط

رویکرد فلسفه نیچه به خودپرستی و شفقت وجود حیات، علم و قدرت در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه و مولانا دیدگاههای مختلف مکاتب در مورد انسان کامل نگاهی به فلسفه مهر در اسلام و غرب مقام زن در جهان بینی اسلامی نگاه ابزاری به زن در تفکر ماشینیسم و سرمایه داری نظر نیچه و مارکسیستها در زمینه دین و مفاهیم اخلاقی

اطلاعات بیشتر

رویکرد فلسفه نیچه به خودپرستی و شفقت قدرت واقعی از نظر پیامبر اکرم

ابزار ها