جستجو

سلسله راویان سیف درباره عاصم، صحابی ساختگی

سیف افسانه عاصم بن عمرو را ضمن چهل و چند حدیث و ارز یابی بشرح زیر آو رده است:

1- نام محمد بن عبدالله بن سواد نویره در 28 حدیث

2- زیاد بن سرجس احمری در 16 حدیث

4- مهلب بن عقبه اسدی در 9 حدیث

5- نضر بن سری در 3 حدیث

6- ابوسفیان، طلحة بن عبدالرحمن در 2 حدیث

7- حمید بن ابی شجار در 1 حدیث

8- ابن الرفیل ، 9- از پدرش که پدر و پسر هر دو به یک  شکل  از یکدیگر روایت کرده اند، 10- و ظفر بن دهی 11- و عبدالرحمن بن سیاه.

همین ها جزء روایانی بودند که احادیث قعقاع را روایت کرده اند، و سیف از زبان اینان افسانه های قعقاع را بازگو میکرد. هیچیک از این راویان وجود خارجی نداشته است و همگی آنها مخلوق تخیلات سیف، و از جمله راویان ساختگی او است. اسامی زیر نیز هر کدام در سند یک حدیث از احادیث افسانه عاصم بن عمرو آمده که در روایتهای سیف درباره قعقاع، برادر عاصم از آنها نامی بچشم نمیخورد.

12- حمزه بن علی بن محفز

13- عبدالله بن مسلم عکلی

14- کرب بن ابی کرب عکلی

15- عمیر صائدی

اینان را نیز چون نامشان را در هیچ روایتی جز روایتهای سیف ندیدیم و نیز در فهرست اسامی راویان حدیث نیافتیم جزء سایر راویان مخلوق سیف بحساب آوردیم و نیز نام راویانی مجهول مانند عطیه، مردی از بنی بکر، مردی از بنی سعد، از مردی، از آنکس که فتح شوش را روایت کرده است، و امثال اینها برده شده است که به علت عدم معرفی کامل و نیاوردن نامشان، شناسائی آنها امکان پذیر نمیباشد. همچنین حدیثی را که از موسی بن طریف از محمد بن قیس روایت کرده است. نزد علمای رجال راویانی که موسی بن طریف از آنها روایت کرده است همه معلوم و مشخص میباشند الا اینکه جزء آنها نامی از محمد بن قیس دیده نمیشود. حدیثی نیز از طریق مقدام ابن ابی مقدام از پدرش، و او از کرب ابن ابی کرب روایت کرده است که علمای رجال ضمن شیوخ مقدام، نامی از پدرش و کرب نبرده اند یعنی در هیچ روایتی مقدام از پدرش و یا کرب حدیثی را روایت نکرده، و تنها سیف است که چنین سندی برای حدیث خود ساخته است. و نیز سیف بن عمر اسامی دیگری را بعنوان راوی در احادیث خود آورده است که با توجه به سابقه سیف، ما را نمیرسد تا گناه دروغها و افسانه های او را بر دوش چنان اشخاصی بگذاریم، بعد از آنکه ما را معلوم گردیده است که سیف تنها کسی است که چنین احادیثی را از زبان آنها نقل میکند و سیف مردی دروغ ساز و افسانه پرداز است.

کسانیکه افسانه عاصم را از سیف گرفته اند

 افسانه های قعقاع را در نزدیک به هفتاد حدیث، و افسانه های برادرش عاصم در بیش از چهل حدیث از احادیث سیف بن عمر تمیمی دیده می شود. طبری قسمت اعظم این احادیث را درباره دو برادر تمیمی در کتاب خود و از قول سیف بن عمر روایت کرده است، و بعد از او نیز تاریخ نویسانی چون ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون، و ابوالفرج در اغانی در شرح القصیده همان مطالب را از طبری گرفته اند. و نویسندگان کتابهای اسدالغابه، و استیعاب، و التجرید، و الاصابه، تیز مطالب خود را مستقیما از سیف و یا از طبری گرفته اند. ابن عساکر، حموی، حمیری، رازی در الجرح و التعدیل همه مطالب خود را مستقیما از سیف گرفته اند. اینها، و ده ها مصادر دیگر که افسانه های دو قهرمان شکست ناپذیر تمیم، قعقاع و عاصم را بدست داده اند همگی مطالب خود را با واسطه و یا بی واسطه از سیف ابن عمر اخذ کرده اند.

آنانکه به احادیث گذشته سیف استناذ نکرده اند

در حالیکه مقایل آنها، مصادر دیگری وجود دارد که به ذکر فتوحات و جنگهای ارتداد پرداخته، و یا شرح حال اصحاب رسول خدا را بدست داده، و بر سخنان سیف بن عمر اعتماد نکرده اند، به iیچ روی نامی از این دو برادر ساختگی سیف در آنها دیده نمیشوند از قبیل: در طبقات ابن سعد در بخش (کسانی از اصحاب رسول خدا که به کوفه وارد شده اندو تابعینی که بعد از آنها در کوفه ساکن گردیده اند) نه نامی از این دو برادر تمیمی برده شده، و نه نامی از عمر و فرزند عاصم در اعداد تابعین. و نه در سایر بخشهای این کتاب. همچنین در کتاب فتوح البلدان بلاذری، و کتاب جمل شیخ مفید نیز به هیچ روی از ین دو برادر ساختگی سیف نامی برده نشده است. از طرفی شخص طبری و ابن عساکر با وجودی که در قسمتهای فتوح و ارتداد، مطالب بسیاری را از سیف بن عمر تمیمی درباره ابن دو برادر افسانه ای او آورده اند، از راویان دیگری نیز چون:

1- ابن شهاب زهری، متوفی سال 124 هجری

2- موسی بن عقبه، متوفی سال 141 هجری

3- محمد بن اسحق، متوفی سال 152 هجری

4- ابومخنف لوط بن یحیی، متوفی سال 157 هجری

5- محمد بن سائب کلبی، متوفی سال 146 هجری

6- هشام فرزند محمد بن سائب، متوفی سال 206 هجری

7- محمد بن عمر الواقدی، متوفی سال 207 هجری

8- زبیر بن بکار، متوفی سال 257 هجری

و ده ها راوی دیگر مطلب را گرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند که در هیچ یک از احادیث آنها نامی از این دو قهرمان افسانه ای تمیم، قعقاع و عاصم فرزندان عمرو دیده نمیشود. ابن عساکر در جزء اول تاریخ خود خبر عزیمت خالد بن ولید را ازیمامه بسوی عراق، و از عراق بجانب شام و فتوح شام را در شصت حدیث از طریق راویانی که در بالا به آنها اشاره شد و آنها نیز همان وقایع را که سیف به شرح آنها پرداخته است روایت کرده اند ولی نامی از آن دو برادر قهرمان تمیم در هیچیک از آن احادیث دیده نمیشود، و از قهرمانیها و کارهای شگفت انگیز ایشان خبری نیست. طبری نیز وقایع و اتفاقات در جنگهای فتوح و ارتداد مربوط به سالهای 13-23 هجری را در بیش از پنجاه روایت از طریق همان راویان که در فوق به معرفی آنها پرداختیم روایت کرده است، و نیز وقایع و اتفاقات زمان خلافت عثمان را در بیش از پنجاه روایت، و جنگ جمل را در سی و نه روایت از طریق همان راویان روایت نموده است و طی همان اتفاقائی که سیف به شرح آنها پرداخته و نقش آفرینان آنها را دو بردار تمیم، قهرمانان افسانه ای خود معرفی کرده، او نیز بشرح آنها  پرداخته است ولی در هیچکدام از آنها حتی نامی از آنان برده  نمیشود تا چه رسد به کارها و اقدامات شگفت انگیز ایشان. و در کتاب انساب نیز نه نامی از این دو برادر در میان است و نه نشانی، و نه سخنان و مطالب سیف بن عمر تمیمی زندیق دروغ ساز افسانه پرداز را در آن کتاب ارجی و مقامی میباشد.

منابع

  • علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 335 تا 339

کلید واژه ها

مطالب مرتبط

اطلاعات بیشتر

زمان پیدایش احادیث سیف بررسی ساختگی بودن شخصیت قعقاع بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر(ص) بررسی داستان جنگ عراق و حضور عاصم بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر (ص) در آن

ابزار ها