آرزو و خیال پردازی، یکی از موانع معرفت و شناخت حقیقت در قرآن