بخت النصر بخت نصر و وقایع یهود در زمان وی سرانجام ستمگری بخت النصر فرشتگان رحمت و غضب در قرآن یهودیت در زمان بخت نصر