ضرورت مداومت بر روزه سه روزه از هر ماه در سیر و سلوک