انواع بیع در فقه اسلامی اوصاف قیامت؛ رد خواهش بیع و احکام آن توجه به ارکان معاملات در قرآن غصب شفعه در فقه کم فروشی و اثرات آن از نظر قرآن و روایات