اندیشه های احمد کیالی، یکی از اندیشوران فرقه اسماعیلیه بررسی هویت انجمن اخوان الصفا در رسائلشان رسائل اخوان الصفا مآخذ و ترتیب رسائل اخوان الصفا نظرات متفاوت درباره هویت انجمن اخوان الصفا و رسائل ایشان نگاهی به رسائل اخوان الصفا، یکی از منابع اسماعیلیان