ابوالبرکات بغدادی ام‌ایمن بررسی نظر فروید پیرامون شخصیت انسان تربیت، یکی از عوامل سازنده شخصیت انسانی زندگی و شخصیت جذاب امانوئل کانت شخصیت عمرو عاص (صفین) شخصیت عمرو عاص (معاویه) شخصیت عمرو عاص (نامه ابن عباس) شخصیت و صفات عالی لقمان حکیم (زندگینامه) عمر خیام از دیدگاه علامه جعفری