حسد، یکی از گناهان کبیره مفهوم حسد و تفاوت آن با غبطه