از خود بیگانگی از نظر قرآن و فلاسفه خود واقعی و خود غیر واقعی از دیدگاه قرآن رخدادهای قیامت؛ ظهور کوری و کری شبهه منافات عصمت آدم علیه السلام با عصیان و فراموشی (اصل شبهه) شبهه منافات عصمت آدم علیه السلام با عصیان و فراموشی (گناه) شبهه منافات عصمت موسی علیه السلام با نسیان او در ماجرای خضر شبهه منافات عصمت یوسف علیه السلام و فراموشی یاد خدا ضررهای معنوی و روانی دروغگویی عاقبت رویگردانی از یاد خدا عصمت از خطا و گناه در پیامبران علل عدم اهمیت انسان به محاسبه نفس خود عوامل ورود در جهنم (فراموشی روز حساب) عوامل ورود در جهنم (فراموشی قیامت) مشکل اصلی بشر غربی منظور از فراموشی حضرت رسول کذاب