آراء و نظام مابعدالطبیعی میرداماد در کتاب جذوات بررسی تفاوتهای فلسفه شرق و غرب بنیانگذار و زمینه های ظهور مکتب مو پولس پارسی و پیوندهای فلسفی ایران با عهد ساسانی پیشینه شمنی فلسفه دائویی تاریخ اندیشه چین در دوره میانه نوکنفوسیوسی و معاصر تعالیم بنیادین مکتب مو (اندیشه دینی) تعالیم بنیادین مکتب مو (انسان دوستی) تفکر فلسفی چین در دوران جدید (خردگرایی) تفکر فلسفی چین در دوران جدید (مکتب نوکنفوسیوسی) تفکر فلسفی چین در دوران معاصر تفکر فلسفی چین در دوره میانه تفکر و مکاتب فلسفی چین در دوره میانه روح و سرشت فلسفه چینی شرح احوال و تعالیم بنیادین کنفوسیوس (زندگینامه) شرح احوال و تعالیم بنیادین کنفوسیوس (ژن) فلسفه جدید ژاپن و نسبت آن با هایدگر فلسفه چینی در دوران باستان فلسفه چینی و فلسفه غربی مفهوم، ماهیت و خاستگاه های فلسفی در اسلام
1 2