بررسی گناه کبیره یاس بررسی ناامیدی پیامبر اکرم از نزول کتاب دلجویی قرآن از پیامبر اکرم فتوط، از گناهان کبیره