تدبیر امام کاظم(ع) در نجات دادن علی بن یقطین از گرفتاری تشییع هارون و مأمون حالات هارون الرشید و عبدالملک مروان در لحظه مرگ حکایت زنده شدن شیر و دریدن پرده دار مأمون به امر امام رضا علیه السلام حکایت هارون الرشید و پیرمرد حریص خلافت هارون الرشید ظهور قدرت ولایی امام هفتم (ع) در مجلس هارون محل دفن امام رضا علیه السلام و هارون الرشید موضع گیری هارون الرشید در برابر علویان نصیحت فضیل به هارون الرشید هارون الرشید کسب سود کلان در معامله انسان با خدا