المؤید فی الدین، هبة الله بن موسی بن داود شیرازی ترجمه قصیده المؤید درباره معاد و ولایت