آگاهی در نظریه طبقاتی مارکس بطلان نظریات مارکس جوهر انسان از نظر فلاسفه و نقد آن خاستگاه اجتماعی رهبران انقلابی در اندیشه مارکسیستی فردریش انگلس فلسفه مارکس مبانی انسان شناسی فلسفی مارکس محقق نشدن اصل مالکیت اشتراکی در جوامع سوسیالیستی ممالک و معیار حرکت و تکامل تاریخ در مکاتب اسلام و مارکسیسم نظر مارکس در خصوص فلسفه کار نقد روشنفکران مسلمان بر نظر مارکس در خصوص مذهب نقد مهندس بازرگان بر نظر مارکسیسم در باب تغییر ایدئولوژی ها نقض اصول مارکسیسم در اقدامات مائو و لنین هدف مارکس از طرح ایده «مذهب علیه مذهب» کارل مارکس