آموزه گناه ذاتی در مسیحیت و نقد آن اقسام سوگند دروغ اهداف مجازات در آموزه های دینی اسلام (کفاره) دیه متفاوت و کفاره متساوی بین زن و مرد در اسلام سختی های دنیا کفاره گناهان مؤمن عدم اطمینان به پایداری در توبه معنای غیبت و انواع آن مقایسه نجات و رستگاری از دیدگاه مسیحیت و اسلام (کلیسا)