اهمیت استعاذه در قرآن، احادیث و روایات

فارسی 3327 نمایش |

از جمله چیزهائی که در قرآن مجید و اخبار اهل بیت (ع) عنایت زیادی به آن شده، موضوع استعاذه است یعنی پناهنده شده به خداوند از شر شیطان "اعوذ بالله من الشیطان" و البته باید حال استعاذه یعنی پناه بردن به حق پیدا شود تا استعاذه حقیقی باشد. برای اثبات اهمیتش در قرآن مجید می فرماید: " هنگامی که می خواهی قرآن بخوانی نخست به خدا پناه ببر از شر شیطان رانده شده" (نحل/ 98) پس از تکبیرة الاحرام در نماز هم امر شده که استعاذه کنند، لکن در خصوص نماز باید آهسته خواند. بعضی از مفسرین راز آهسته خواندنش را چنین گفته اند: مانند کسی که از دشمن سرسختی دارد فرار میکند چطور خود را در حال فرار پنهان میکند، اشاره باینست که تو در حال فرار از دشمن سرسخت خود هستی که در کمین و مراقب توست.

استعاذه هنگام شروع به هر عبادت
از جاهای مهم استعاذه هنگام شروع به عبادت است هر عبادتی که انسان می خواهد انجام دهد باید ابتدا از شر شیطان پناه ببرد زیرا ابلیس که در کمین هر فرد از افراد بشر است نخست می کوشد نگذارد خیری از انسان سر زند و اگر زد سعی او اینست که آنرا خراب کند و به آخر نرساند تا بهره نبرد لااقل از اینکه او را بعجب و ریاء وا دارد. مثلا می خواهی وضو بگیری از شر شیطان بخدا پناه ببر سپس وضو بگیر. مکرر دیده اید که همین وضو ملعبه شیطان شده با وسوسه هائی که پیش می آورد چگونه عبادات را بی مغز میکند. غرض استعاذه در امور عبادی است که برای بهره بردن از آن باید بخدا پناه برد.

در مباحات هم استعاذه رسیده
در امور مباح مانند خوردن و لباس پوشیدن هم استعاذه سفارش شده است و دعاهای مخصوصی نیز وارده شده در پست ترین مکان ها و شریف ترین مکان ها نیز باید استعاذه کرد در مسجد که می روی بر در مسجد استعاذه کن که مبادا این دشمن سرسخت در اینجا نیز ترا رها نکند و در مستراح نیز استعاذه رسیده است.

شیطان بر درمسجد
یکی از اهل ایمان و تقوی نقل می کرد که در مکاشفه دیدم شیطان درب مسجد ایستاده است.
گفتم: "ملعون اینجا چه می کنی؟" گفت: "رفقا فرار کرده اند و منتظرشان هستم". فهمیدم مردان رشیدی که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است.

استعاذه هنگام خروج از منزل
پس در هر حال استعاذه لازم است هنگامی که از خانه بیرون می شوی شیاطین درب در منتظرند استعاذه کن و دعای رسیده را بخوان. قرآن مجید تأکید میفرماید که او شما را می بیند و شما او را نمی بینید، او را دشمن بگیرید. (اعراف/ 27) یگانه چیزی که او را از شما دور می کند استعاذه است جز پناه بردن به خالق هیچ راه دیگری ندارد. مانند کسی که به خیمه شخص بزرگی می خواهد وارد شود سگ درنده ای هم ایستاده نمی گذارد مگر استغاثه کنی که ای صاحب خیمه می خواهم به محضر تو بیایم تو خودت این مزاحم را رفع کن، البته این برای مثال است.

به پیغمبر (ص) دستور استعاذه میدهد
ای انسان تو هم می خواهی به این بارگاه راه پیدا کنی شیطان هم که نمی گذارد به سهولت رد شوی این قدر کارت را خراب می کند که نرسی به مقصود و یگانه راهش هم استعاذه به خدا است. خداوند به پیغمبرش دستور میدهد که بگو پروردگارا! به تو پناهنده می شوم از وساوس شیطان (مؤمنون/ 98 -97)
و همه چنین در (سوره معوذتین ناس/ 4) "من شر الوسواس الخناس".. پس من و تو هم نباید آرام باشیم وقتی که دشمن این قدر قوی است باید دست و پائی کرد و پناهنده به خدا شد وگرنه یک مرتبه می بینی جائی سر درآوردی که رب و معبود و مطاع تو شیطانست و خود خبر نداری، زبانت می گوید خدا لکن حال تو حال اطاعت از شیطان است و زیر پرده یا شیطان می گوئی و نمی فهمی.

منـابـع

سید عبدالحسین دستغیب- استعاذه- صفحه 5-8

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها