مطالب تحت کلید واژه : یزید ابن ثبیط (ثبیت) عبدی بصری