کتاب شناسی ملاصدرا (2): آثار پیرامون

در بخش دوم به آثار پیرامون ملاصدرا اعم از کتاب مقاله و کنفرانس پرداخته خواهد شد.

الف: کتاب
1- آشتیانی، جلال آلدین، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، انتشارات زوار، مشهد، 340 ش، (چاپ دوم انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، 1360 ش.
1-1- نقد کتاب «شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا»، حسین نصر، راهنمای کتاب، س 5، ش 10، دی 1341 ش. را تشکیل می دهند.
2- آشتیانی، جلال الدین، هستی از نظر فلسفه و عرفان، انتشارات زوار، مشهد، 1380 ق، (چاپ دوم: انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، 1360 ش، چاپ سوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376).
3- آل یاسین، جعفر، صدرالدین شیرازی مجدد الفلسفه الاسلامیه، مطبعه المعارف، بغداد، 1375 ق.
4- ابراهیمی، نادر، مردی در تبعید ابدی (براساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی)، انتشارات فکر روز، تهران 1375ش.
5- احسائی، احمد، شرح العرشیه، چاپ سنگی.
6- احسائی، احمد، شرح المشاعر، چاپ سنگی.
7- اصفهانی، اسماعیل، شرح العرشیه، چاپ سنگی (حاشیه عرشیه)، تهران، 1315 ق.
8- حائری یزدی، مهدی، آگاهی و گواهی، «ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق»، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، تهران، 1360 ش.
8-1- معرفی «آگاهی و گواهی»، نشر دانش، نس 2، ش 1، آذر و دی 1360 ش.
9- حسن زاده آملی، عرفان و حکمت متعالیه، انتشارات قیام، قسم، 1374 ش، (چاپ اول: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، دومین یادنامه علامه طباطبایی، تهران، 1363 ش).
10- حسن زاده آملی، حسن، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1370 ش.
11- حسینی اردکانی، احمد بن محمد، مرآت الاکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی)، مقدمه و تصحیح و تحقیق: عبدالله نورانی، دفتر نشر میراث مکتوب و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375 ش.
12- جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه)، 4 بخش، انتشارات الزهرا، تهران، 1368- 1372 ش.
12-1- درنگی در شرح حکمت متعالیه، محسن غرویان آینه پژوهش، س 1، ش 3، مهر و آبان 1369 ش.
13- خواجوی، محمد، لوامع العارفین فی احوال صدرالمتالهین، انتشارات مولی، تهران، 1366ش.
14- راشد، حسنعلی، دو فیلسوف شرق و غرب (صدرالمتالهین و انیشتین)، بی تا، تهران، 1318 ش. (چاپ دوم: 1346 ش، چاپ سوم: موسسه انتشاراتی فراهانی، تهران، 1355ش)
15- الزنجانی، ابی عبدالله، الفیلسوف الفارسی الکبیر صدرالدین الشیرای حیاته و شخصیته واهم اصول فلسفته، قدم لها: محمد صادق الضیائی، تهران، مکتبه الصدر، الطبعه الرابعه، 1392 ق؛ به کوشش علی اصغر حقدار، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376 ش.
16- سبحانی، جعفر، هستی شناسی در مکتب صدرالمتالهین، بی نام، قم، 1398 ق، (چاپ دوم: نشر قیام، قم، 1400 ق)
17- سجادی، جعفر، مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی، انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، 1360 ش، (چاپ دوم).
18- سروش، عبدالکریم، نهادنا آرام جهان، موسسه فرهنگی صراط، تهران، بی تا، (چاپ دوم).
19- Fazlurrahman: The pholosophy of Mulla sadra. Stare university of new York press, Aibany 1975.
20- اعوانی، غلامرضا، نقد و معرفی کتاب «فلسفه ملاصدرا» فضل الرحمن، جاویدان خرد، س 3، ش 2، پائیز 1356 ش.
21- Corbin, H: Mollasadra Shirazi: Le Lievre des Penetrations Metaphusiques, texte Introd. Et trad. Fransaise. Paris. Maisontleuve, 1964.
22- کربن، هانری، ملاصدرا، ترجمه و اقتباص ذبیح الله منصوری، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 1372 ش، (چاپ پنجم).
23- مدرس زنوزی، علی، سبیل الرشاد (حاشیه مباحث معاد اسفار)، چاپ سنگی، تهران، 1310 ق.
24- مشکوه الدینی، عبدالحسین تاثیر و مبادی آن یا کلیات فلسفه طبیعی صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، کتابخانه ابن سینا، مشهد، 1347 ش.
25- مشکوه الدینی، عبدالحسین، نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی «ملاصدرا»، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1347، (چاپ دوم: انتشارات آگاه، تهران، 1361 ش.)
26- مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، 4 جلد، انتشارات حکمت، تهران، 1366- 1375 ش.
27- میری، محسن و محمدجعفر علمی، فهرست موضوعی کتاب «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»، انتشارات حکمت، تهران، 1374 ش.
27-1- معرفی فهرست موضوعی کتاب «اسفار»، علی اصغر حقدار، آینه پژوهش، س 7، ش 36، فروردین و اردیبهشت 1375 ش.
28- Nasr. Hossein. Sadral-Din Shirazi and his Transcendent Theosophy. Imperial Iranian Acodemy of Philosophy, 1978.
29- Nasr, Hossein, Sadral-din Shirazi den hikmat Mutaaliyah. Tras. Bharudin Ahamad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa den Pustaka. 1992 (M)
30- نصر، حسین (به اهتمام و مقدمه)، یادنامه ملاصدرا، انتشارات دانشگاه تهران، 1340ق.
31- Horton. Max. Die philophischey System von schirazi/ strass. Bury 1913.

ب: مقالات
52- آشتیانی، جلال الدین، انتقاد بر انتقاد، راهنمای سخن، س 6، ش 4 و 5، تیر و مرداد 1342 ش.
53- آشتیانی، جلال الدین، انتقاد بر انتقاد بر انتقاد، راهنمای کتاب، س 6، ش 1 و 2، فروردین و اردیبهشت 1342 ش.
54- الاشتیانی، السید جلال الدین، اصاله الوجود عند صدرالدین الشیرازی، تعریب السید عمار ابورغیف، الفکر السلامی، السنه الاولی، العدد الثانی، ربیع الثانی- جمادی الثانیه 1414 ق.
55- آیتی، محمد ابراهیم، فهرست ابواب و فصل کتاب اسفار، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، 1340 ش.
56- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، سه مساله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا، معارف، دوره 3، ش 2، مرداد- آبان 1365 ش.
57- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، اسماء و صفات حق در نظر صدرالمتالهین براساس اشتراک معنوی وجود، خردنامه صدرا، ش 1، اردیبهشت 1374 ش.
58- ابراهیمی دنیانی، غلامحسین، حکمت متعالیه ملاصدرا در آیینه احادیث، خردنامه صدرا، ش 10، زمستان 1376.
59- احمدی، احمد، حرکت جوهری و رابطه آن با خلق جدید، سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام (مجموعه مقالات سومین کنگره فرهنگی)، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367 ش.
60- ارل کیلیچ، محمود، ملاصدرا در دایره اندیشمندان ترک، خردنامه صدرا، ش 9 و 8، تابستان و پاییز 76.
61- اصغری، امیرحسین، سیری در آثار و احوال صدرالمتالهین (1)، روزنامه اطلاعات، ش 15628، 11 اردیبهشت 1375ش.
62- اصغری، امیرحسین، مشرب فلسفی ملاصدرا (2)، روزنامه اطلاعات، ش 15629، 12 اردیبهشت 1375 ش.
63- امانت، عباس، درباره ایرادات از تفسیری که درباره علم المعاد، ملاصدرا کرده ام، ایرانشناسی، ش 1، 1368.
64- امیر معزی، محمدعلی، معرفی چند اثر تازه به طبع رسده صدرالمتالهین، ایران نامه، ش 7، 1368ش.
65- انوار، عبدالله، نظریات ملاصدرا در حرکت جوهری و وجود ذهنی، موج، ش 1.
66- ایمانپور، منصور، حرکت جوهری و ماورالطبیعه، خردنامه صدرا، ش 10، زمستان 1376.
67- البغدادی، علی، المدرسه التفکیکیه و المدرسه الصدرائیه (2)، الفکر السلامی، س 7، ش 13 و 14، محرم الحرام- جمادی الاخره 1417ق.
68- بهشتی، احمد، مواد ثلاث از امور واقعی است یا اعتباری؟ نظر صدرالمتالهین در این باره چیست، خردنامه صدرا ش 2، شهریور 1374ش.
69- پیر مرادی، محمدجواد، بررسی نظریه حدوث جسمانی نفس و معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا، مصباح، س 4، ش 14، تابستان 1374 ش.
70- پیشوایی، محمد، نظرات مقایسه ای بحث المعرفه از نظر ابن سینا و سهروردی و ملاصدرا، مقالات و بررسیها.
71- تویسرکانی، احمد، نگاهی به قدیمترین نسخه کامل کتاب «اسفار»، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
72- ثبوت، اکبر، حوزه فرنگی محل و کتاب «شرح الهدایه»، کیهان اندیشه، ش 58، بهمن و اسفند 1373 ش.
73- ثبوت، اکبر، شرح هدایه در، هند، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375 ش.
74- جمال پور، بهرام، ملاصدرا سه اندیشه فلسفی را به هم آمیخت، تلاش، ش 52، آبان 1354 ش.
75- جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم (مقاله)، قبسات، ش 10 و 11 زمستان و بهار 77 و 78.
76- جوادی آملی، عبدالله، حکمت متعالیه مجموعه فهم و شهود، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375 ش.
77- حائری یزدی، مهدی، درآمدی به کتاب «اسفار»، ایران نامه، ش 8 و 9، 1368ش.
78- حائری یزدی، مهدی، زبان برتر در فلسفه ملاصدرا، همشهری، شنبه 17 تیر 1374ش.
79- حجازی، محمدرضا، وجود و علم در فلسفه صدرالمتالهین، معرفت، س3، ش 10، پائیز 1373 ش.
80- حجتی نیا، غلامحسین، گزارشی از ترجمه ابوالقاسم یزدی از «الشواهد الربوبیه»، کیهان اندیشه، ش 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
81- حجتی نیا، غلامحسین، شارحان و محشیان آثار ملاصدرا، انیدشه حوزه، س 2، ش 5، تابستان 1375 ش.
82- حکمت، علی اصغر، از الکندی تا مولی صدرا، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س 10، ش 3، فروردین 1342 ش.
83- حکیم، هنگامه، بعد چهارم گمانه ملاصدرا پیرامون حرکت جوهری اشیاء، بنیاد، س 1، ش 3، 1356ش.
84- حقدار، علی اصغر، فلسفه نوصدرایی (حکمت متعالیه در دوران معاصر)، کیهان هوائی، ش 1105، 11 آبان 1373ش.
85- حقدار، علی اصغر، علامه طباطبایی فیلسوف نوصدرائی، کیهان هوائی، ش 1108، 8 آذر 1373ش.
86- حقدار، علی اصغر، مبانی حکمت متعالیه از دیدگاه صدرالمتالهین، کلام اسلامی، س 3، ش 12، زمستان 1373ش.
87- حقدار، علی اصغر، کتابشناسی ملاصدرا، آینه پژوهش، س 6، ش 31، فروردین و اردیبهشت 1374 ش.
88- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (1)، اندیشه حوزه، س 1، ش 2، پائیز 1374 ش.
89- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (2)، اندیشه حوزه، س 1، ش 3، زمستان 1374ش.
90- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (3)، اندیشه حوزه، س 1، ش 4، بهار 1375 ش.
91- حقدار، علی اصغر، ملاصدرا و شناخت فراعقلانی، کیهان اندیشه، ش 65، فروردین و اردیبهشت 1375 ش.
92- حقدار، علی اصغر، استاد شهید مطهری و فلسفه نوصدرائی (1)،، روزنامه اطلاعات، ش 20754، 11 اردیبهشت 1375 ش.
93- حقدار، علی اصغر، استاد شهید مطهری و فلسفه نوصدرائی (2)، روزنامه اطلاعات، ش 20755، 12 اردیبهشت 1375ش.
94- حقدار، علی اصغر، فلسفه نوصدرائی (تبارشناسی فلسفه دوره اسلامی)، اندیشه حوزه ش 11- 9، پائیز 1375.
95- حقدار، علی اصغر، کتابشناسی ملاصدرا، قبسات، ش 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
96- حلبی، علی اصغر، بث شکوی یاد درد دل یک حکیم، یغما، س 30، ش 12، 1376ش.
97- حلبی، علی اصغر، درد دل حکیم- سخنان ملاصدرا، تلاش، ش 8.
98- خامنه ای محمد، نگاهی به زندگی – شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (2)، خردنامه صدرا، ش 1، شهریور 1374 ش.
99- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (2)، خردامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
100- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالتالهین (3)، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375 ش.
101- خامنه ای، محمد، عرض عابرلحیاه فیلسوف الشرق صدرالمتالهین و مذهبه الفلسفی (1)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375ش.
102- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (4)، خردنامه صدرا، ش 4، تیر 1375ش.
103- خامنه ای، محمد، عرض عابرلحیاه فیلسوف الشرق صدرالمتالهین و مذهبه الفلسفی (2)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه صدرا، ش 4، تیر 1375 ش.
104- خامنه ای سید محمد، همایش جهانی نکوداشت صدرالمتولهین، قبسات، ش 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
105- خرمشاهی، بهاء الدین، مفاتیح الغیب صدرالمتالهین، معارف، دوره 1، ش 2، مرداد- آبان 1363ش.
106- خسروجردی، احمد، سیری در روان شناسی صدرالمتالهین، مقالات و بررسیها، دفتر 19/20، 1353ش.
107- خسروجردی، احمد، سئوالی از ملاصدرا یا سخنی با ملاصدرا، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، ش 3، 1358ش.
108- داناسرشت، اکبر، پاسخ دو انتقاد، راهنمای کتاب، س 6، ش 4، و 5، تیر و مرداد 1342ش.
109- داناسرشت، اکبر، درباره حرکت جوهری ملاصدرا، راهنمای کتاب، ش 5.
110- دانش پروه، محدتقی، فهرست نگارشهای صدرای شیرازی، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، 1340 ش.
111- دباشی، حمید، دیدگاهی بر افکار اجتماعی ملاصدرا: نظام اجتماعی در جهانی سرمدی، ایران نامه، ش 3، 1364ش.
112- ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا، نکته گیریهای ملاصدرا بر بوعلی، معارف، دوره 8، ش 1، فروردین- تیر 1370ش.
113- ذکاوتی فراگوزلو، علیرضا، انتقاد بر ملاصدرا در مصر ما، کیهان فرهنگی، س 8، ش 7، دی 1370ش.
114- راشد، حسینعلی، روح در نظر فیلسوف شیرازی، مهر، ش 6.
115- رجائی، محمدخلیل، تعلیقات بر اسفار، مجله دانشکده ادبیات شیراز، ش 7، بهمن 1341ش.
116- رحیمیان، سعید، مقایسه تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی سینوی. رشدی و صدرائی (در پرتو بررسی انتقادات ابن رشد به ابن سینا)، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375ش.
117- رحیمیان، سعید، مقایسه تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی: سینوی، رشدی و صدرایی (2)، خردنامه صدرا، ش 4، تیر 1375ش.
118- رفیعی قزوینی، ابوالحسن، شرح حال صدرالمتالهین شیرازی و سخنی در حرکت جوهریه، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، 1340ش.
119- زمانیان، محمدتقی، سیری در افکار ملاصدرا، دانشکده، س 1، ش 3، تابستان 1354 ش.
120- سجادی، جعفر، قوای نفسانی (ترجمه مفاتیح الغیب)، معارف اسلامی، ش 9، 1348 ش.
121- سجادی، جعفر، بحث در علم یا وجود ذهنی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س 22، نش 92/ 91، 1354 ش.
122- سجادی، جعفر، از احساس تا قوه قدسیه از نظر صدرالدین شیرازی، مهر، ش 11.
123- سجادی، جعفر، تاثیر اخوان الصفا، حمیدالدین کرمانی در صدرالدین شیرازی، مجله دانشکده ادبیات، س 9، ش 4.
124- سجادی، جعفر، حرکت جوهری در گذرگاه تاریخ، سیمرغ، س 1، ش 4 و 5، 1369ش.
125- سجادی، جعفر، حرکت از دیدگاه ملاصدرا، سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام (مجموعه مقالات سومین کنگره فرهنگی)، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367 ش.
126- شکیبا، عبدالله، شناخت از دیدگاه صدرالمتالهین (1)، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1357 ش.
127- شکیبا، عبدالله، شناخت از دیدگاه صدرالمتالهین (2)، خردنامه صدرا، ش 4، تیر 1375ش.
128- طباطبائی، محمدحسین، صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن 11 هجری، دانشکده علوم معقول و منقول، 1380 ق.
129- طاهری، صدرالدین، گزارشی ازتفاسیر صدرالمتالهین بر قرآن کریم، خردنامه صدرا، ش 1، اردیبهشت 1374 ش.
130- طبری، احسان، دیالکتیک در اندیشه برخی از متفکران ایرانی (دیالکتیک صدرالدین شیرازی)، دنیا، دوره 2، ش 2، 1339ش.
131- عبادی شاهرودی، علی، حرکت تالیفی جوهر و نظریه نسبیت، کیهان اندیشه، ش 58، بهمن و اسفند 1373 ش.
132- عابدی شاهرودی، علی، حرکت تالیفی جوهر و نظریه نسبیت، کیهان اندیشه، ش 58، بهمن و اسفند 1373 ش.
133- عابدی شاهرودی، علی، بررسی مقدماتی تئوری زمان، کیهان اندیشه، ش 63، آذر و دی 174 ش.
134- عابدی شاهرودی، علی، حرکت و مسافت، کیهان اندیشه، ش 64، بهمن و اسفند 1374 ش.
135- عباس رضوی، اطهر، تاثیر حکمت اشراق و فلسفه میرداماد و ملاصدرا در شبه قاره هند و پاکستان، جاویدان خرد، س 4، ش 2، پائیز 1360 ش.
136- علیزاده، بیوک، تمایز ماهیت مکتب فلسفی ملاصدرا از دیگر مکتب ها، خردنامه صدرا، ش 10، زمستان 1376.
137- غرویان، محسن، امکان وجود فقری در فلسفه، کیهان اندیشه، شماره 50، مهر و آبان 1372 ش.
138- غرویان محسن، آیا حرکت جوهری اشتدادی است؟ قبسات شماره 10 و 11 ت زمستان و بهار 78 و 1377.
139- فلاطوری، جواد، درباره حرکت جوهری، راهنمای کتاب، ش ن5.
140- قاضیان رحمت الله، منابع مواد ثلاث از امور عامه اسفار، مقالات و بررسیها.
141- کاکائی، قاسم، شیراز مهد حکمت زادگاه ملاصدرا، خردنامه صدرا، ش2، شهریور 1374 ش.
142- کدیور، محسن، اندیشه های جدید و ارزش تفکر فلسفی صدرالمتالهین، کیهان اندیشه، ش 50، مهر و آبان 1372 ش.
143- کرن، هانری، مقام ملاصدرای شیرازی در فلسفه ایران، ترجمه حسین نصر، مجله دانشکده ادبیات، س 12، ش 1، مهر 1343 ش.
144- کرمانی، طوبی، اشاره ای به سه مکتب فلسفی اسلامی: مشایی، اشراقی و صدرائی درباره زمان، خردنامه صدرا، ش4، تیر 1375 ش.
145- کریمی زنجانی اصل، محمد، حکمت صدرائی، سیاست از چشم اندازی دیگر، ماهنامه چیستا، آذر و دی 1377.
146- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (1)، کیهان اندیشه، ش 60، خرداد و تیر 1374ش.
147- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (2)، کیهان اندیشه، ش 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
148- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (3)، کیهان اندیشه، ش 63، آذر و دی 1374 ش.
149- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (4)، کیهان اندیشه، ش 65، فروردین و اردیبهشت 1375 ش.
150- مبینی، حسن، اصالت وجود در حکمت متعالیه و فلسفه غرب، کیهان اندیشه، ش 49، مرداد و شهریور 1372ش.
151- محقق داماد، مصطفی، امامت و ولایت از دیدگاه صدرا، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
152- محمدی، مجید، ملاصدرا و فلسفه نبوت، کیهان اندیشه، ش 43، مرداد و شهریور 1371ش.
153- مجتهدی، کریم، ملاصدرا به روایت هانری کربن، خردنامه صدرا، ش 9 و 8، تابستان و پائیز 1376.
154- مدرسی چهاردهی، مرتضی، اشعار عرفانی صدرالدین شیرازی، مهر، ش 10.
155- مدرسی چهاردهی، مرتضی، حکمت و عرفان صدرالدین شیرازی، مهر، ش 11.
156- مرتضوی، جمشید، بحثی درباره وجود از نظر صدرالمتالهین، مجله دانشکده ادبیات تبریز، ش 24، 1351ش.
157- مرتضوی، جمشید، بحثی در حرکت جوهری و حقیقت بعد رابع، دانشکده ادبیات تبریز، ش 26، 1353 ش.
158- مرتضوی، جمشید، چند نکته از فلسفه اسپی نوزا و ملاصدرا، مجله دانشکده ادبیات تبریز، ش 28، 1355 ش.
159- مظفر محمدرضا، [زیست نامه صدرالمتالهین] ترجمه روحانی نژاد حسین، قبسات شماره 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
160- معلمی حسن، معرفت شناسی از دیدگاه حکمت متعالی، قبسات شماره 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
161- مهاجر محسن، فلسفه سیاسی ملاصدرا، قبسات شماره 10 و 11، زمستان بهار 78 و 1377.
162- مشکوه الدینی، عبدالحسین، اصول فلسفی معتزله و اثر آن در افکار صدرالدین شیرازی، نخستین کنگره تحقیقات ایرانی، ش3، 1354 ش.
163- مشکوه الدین، عبدالحسین، بساطت تصدیق به روش صدرالدین شیرازی و ارتباط این مساله با مساله کثرت با وحدت وجود، منطق و مباحث الفاظ به اهتمام مهدی محقق و توشی هیکوایزوتسو، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.
164- مصباح یزدی، محمدتقی، نکاتی پیرامون اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا، کیهان فرهنگی، س 8، ش 6، آذر 1370ش.
165- مصباح یزدی، محمدتقی، حرکت جوهریه و ارتباط ان با مسئله زمان، خردنامه صدرا، ش 1، اردیبهشت 1374ش.
166- مصلح، جواد، مبانی فلسفی و معتقدات شخصی صدرالمتالهین، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، 1340 ش.
167- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالدین شیرازی، جشن نامه هانری کربن زیر نظر حسین نصر، انجمسن فلسفه ایران، 1356 ش.
168- مصلح، جواد، بحث فلسفی (1)، معارف، ش 24/25، 1355ش.
169- مصلح، جواد، بحث فلسفی (2)، معارف، ش 26، 1355 ش.
170- مصلح، جواد، اسفار (1)، معارف اسلامی، ش 23، 1354 ش.
171- مصلح، جواد، اسفار (2)، معارف اسلامی، ش 24، 1355ش.
172- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالدین شیرازی (1)، همشهری، یکشنبه ن1 بهمن 1374 ش.
173- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالمتالهین (2)، همشهری، دوشنبه 2 بهمن 1374ش.
174- موسوی بهبهانی، علی، نظریه میرداماد و ملاصدرا در مساله حدوث و قدم عالم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س 23، ش 2- 1، 1355ش.
175- موسوی بهبهانی، علی، رای المیرداماد و الملاصدرا فی مساله حدوث العالم و قدمه، الفکر الاسلامی، ش 32- 31، 1355ش.
176- موسویان، حسین، گذری بر نظریه ملاصدرا در باب حمل و مقایسه آن با دیدگاه کانت، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
177- مویدی، محسن، صدرا و عدمیت ممکنات، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375 ش.
178- نافذ، محمدرضا، قوای مدرک وب یان حقیقت ادراک از نظر ابن سنا و ملاصدرا، مقالات و بررسیها.
179- نژاد سلیم، رحیم، جهان یک سیاله روان، کیهان اندیشه، ش 33، آذر و دی 1369 ش
180- نژاد سلیم، رحیم، ابتکار صدرالمتالهین در علت و معلول، کیهان اندیشه، ش47، فروردین و اردیبهشت 1372ش.
130- Nasr,,Hossein. Malla Sadra (in Encyclopedi of Pholosophy. Mcmillan. New York 1966, vol 5, p. 411- 413).
131- Nasr, Hossein. Milla sadra vellahi Hikmet. Trans. Mustata Armagan. Istanbul: insan Yayinlari, 1990. (T).
132- نصر، حسین، مابعدالطبیعه صدرالدین شیرازی و فلسفه اسلامی در ایران دوره قاجار، ترجمه جواد قاسمی، مشکوه، ش 32، 1371ش.
133- نصر، حسین، ملاصدرا در هندوستان، راهنمای کتاب، س 4، دی 1340 ش.
134- نصر، حسین، آشنایی با ملاصدرا در مغرب زمین، دانشکده معقول و منقول، 1340 ش.
135- نفیسی، سعید، صدرالدین شیرازی، جهان نو.
136- ولائی، مهدی، صدرالمتالهین و نامه او به میرداماد- گفتار میرداماد درباره او، نامه آستان قدس، س 1، ش 9.
137- همائی، جلال الدین، تجدد امثال و حرکت جوهری، جاویدان خرد، ش 3، 135ش.
138- هاشمی گلپایگانی محمدرضا، کاربرد نظریه حرکت در تبیین رابطه ی انسان ا پدیده حرکت اختیاری، قبسات شماره 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
139- یاسمی، رشید، حرکت جوهری، یادنامه دینشاه ایرانی، نص 173- 199، (فلسفه ملاصدرا).
140- یزدی مطلق (فاضل)، محمود، گزارشی از نسخه های خطی آثار حکیم صدرالمتالیهن شیرازی موجود در کتباخانه های مشهد مقدس، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374ش.
141- یوسف ثانی، محمود، استلزام محال در برهان خلف از نظر ملاصدرا، خردنامه صدرا، ش2، شهریور 1374ش.
142- یثربی سیدیحیی، فلسفه امامت از منظر صدرا، قبسات، شماره 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.
143- ؟، اصولی که معاد صدرالدین بر آن استوار استع مکتب اسلام، س 30، ش 2، خرداد 1369 ش.
144- ؟، تاثیر حکمت اشراق و فلسفه میرداماد و ملاصدرا در هند و پاکستان، جاویدان خرد، س 4، ش2، پائیز 1360 ش.
145- ؟، سرگذشت و آثار ملاصدرا، راهنمای کتاب، ش 4.
146- ؟، فلسفه ملاصدرا به زبان سان بنالی، مقالات و بررسیها، بهمن 1370 ش.

د. مصاحبه ها و کنفرانس ها
1- تحلیل اندیشه های صدرالمتالهین: غلامرضا اعوانی محمد خامنه ای- رضا داوری- غلامحسین ابراهیمی دینانی- محسن کدیور- مصطفی محقق داماد، کیهان اندیشه، ش 57، آذر و دی 1373 ش. (چاپ دوم: خردنامه صدرا، ش 2، شهریرو 1374 ش).
2- تفکر و موقعیت صدرالمتالهین در فلسفه: غلامرضا اعوانی – غلامحسین ابراهیمی دینانی- رضا داوری- مصطفی محقق داماد، خردنامه صدرا، ش 1، اردیبهشت 1374 ش.
3- تمهیدات و انگیزه ها در کنگره جهنی ملاصدرا، محمد خامنه ای، کیهان اندیشه، ش 58، بهمن و اسفند 1373ش.
4- حکمت متعالیه زبان برتر حکمت، مهدی حائری یزدی، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
5- گفتگو درباره حکمت متعالیه: غلامرضا اعوانی غلامحسین ابراهیمی دینانی- محمد اسماعیل صائنی مهدی دهباشی، کیهان اندیشه، ش 48، خرداد و تیر 1372 ش.
6- ملاصدرا حکیمی متاله- فرید در برهانیات و ناظر هوشمندی در عرفانیات، جلال الدین آشتیانی، خردنامه صدرا، ش 2، شهریور 1374 ش.
7- مرحوم مطهری و همچنین مرحوم طباطبائی از پیروان صدیق ملاصدرا بودند، عبدالکریم سروش، هفته نامه سروش، س 3، ش 143، اردیبهشت 1361 ش.
8- موقعیت و عظمت ملاصدرا و مکتب او، محمد خامنه ای و دیگران، خردنامه صدرا، ش 3، فروردین 1375 ش.
9- حکمت صدرایی، ماهیت و مختصات، عبدالله جوادی آملی، علی اکبر رشاد، احمد واعظی و عبدالله نصری، قبسات، شماره 10 و 11، زمستان و بهار 78 و 1377.

هـ. گزیده ها
(کتاب- مجموعه)
1- آشتیانی، جلال الدین، «منتخبات فلسفی از صدرالحکماء ملاصدرای شیرازی»: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 1، قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه، تهران، 1350 ش، (چاپ دوم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1363 ش)، ص 98.
2- اقبال لاهوری، محمد، «صدرالدین شیرازی»: سیر فلسفه در ایران، ترجمه آریان پور، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1357 ش، ص 130.
3- امین، محسن، «المولی صدرالدین محمد بن ابراهیم الشیرازی»: اعیان الشیعه، ج 7، چاپ دوم: دارالتعارف، تهران، ص 321.
4- بیدارفر، محسن، «حول الکتاب و المولف (ملاصدرا)»: تفسیر القرآن الکریم، ج 1، انتشارات بیدار، قم، 1363 ش، (چاپ دوم: 1373 ش)، ص 11.
5- پرتو، ابوالقاسم، «جنبش گوهری»: اندیشه های فلسفی ایران، انتشارات اساطیر، تران، 1373 ش، ص 283.
6- تنکابنی، محمد، قصص المعلماء، بی نا، تهران، 1313 ق، ص 329.
7- حقیقت، عبدالرفیع، «ملاصدرای شیرازی»: تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از جاماسب تا حکیم سبزواری، تهران، 1372 ش، ص.
8- حلبی، علی اصغر، «صدرالدین شیرازی»: تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی، انتشارات اساطیر، تهران، 1373ش، ص 472.
9- خوانساری، محمد، «محمدبن ابراهیم شیرازی»: روضات الجنات، ج 2، چاپ سنگی، طهران، 1306ق، ص 331.
10- داناسرشت، اکبر، افکار سهروردی و ملاصدرا با خلاصه ای از حکمت الاشراق و اسفار، تهران، 1316 ش (چاپ سوم: 1348 ش).
11- طباطبائی، محمدحسین، «تاریخ حیات و روش فلسفی ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج 2، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371ش، ص 3.
12- طباطبائی، محمدحسین، «انتقاد بر انتقاد یادنامه ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج 2، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371ش، ص 21.
13- طباطبائی، محمدحسین، «بحثی درباره ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج 2، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371ش، ص 33.
14- طباطبائی، محمدحسین، «اصالت وجود و هدف حیات»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج 2، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371ش، ص 105.
15- فخری، ماجد، «توسعه بعدی حکمت الاشراق صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) و اخلافش»: سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمه فارسی زیر نظر نصرالله پور جوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1372ش، ص 325.
16- کربن، هانری، «ملاصدرا شیرازی و شاگردان او»: تاریخ فلسفه اسلامی، ج 2، ترجه جواد طباطبائی، انتشارات کویر، تهران، 1370ش، ص 157.
17- مدرسی چهاردهی، مرتضی، تاریخ فلسفه اسلام، ج 1، انتشارات علمی، تهران، 1336 ش، ص 179.
18- مدرس تبریزی، محمدعلی، «ملاصدرا»: ریحانه الادب، ج 2، مطبعه سعدی، طهران، 1331 ش، ص 458.
19- مطهری، مرتضی، «حکمت صدرالمتالهین»: مجموعه آثار، ج 13، انتشارات صدرا، تهران 1373 ش، ص 249.
20- مطهری، مرتضی، «فلسفه ملاصدرا»: مجموعه آثار، ج 13، انتشارات صدرا، تهران، 1373ش، ص 271.
21- نصر، حسین، «صدرالدین شیرازی(ملاصدرا)»: تاریخ فلسفه در اسلام، ج2، ترجمه فارسی زیرنظر نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1368 ش، ص 475.
22- نصر، حسین، «ملاصدرا در هندوستان»: معارف اسلامی درجهان معاصر، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم: 1371 ش، ص 123.
23- نصر، حسین، «آشنایی با ملاصدرا در مغرب زمین»: معارف اسلامی در جهان معاصر، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم: 1371 ش، ص 133.
24- نعمه، عبدالله، «ملاصدرا»: فلاسفه شیعه، ترجمه سید جعفر غضبان، سازمان انتشارات و آموزش اسلامی، تهران، 1369 ش، ص 477.


منابع :

  1. قبسات، پژوهشنامه فصلانه در حوزه‌ی فلسفه، دین و فرهنگ سال سوم و چهارم شماره دهم و یازدهم (ص 212- 200)

https://www.tahoor.com/fa/Article/PrintView/116687