جعفر بن احمد قمی

جعفر بن احمد قمی فرزند احمد بن متیل قمی، یکی از وکلاى حضرت صاحب الزمان (عج) در دوران غیبت صغرا شمرده شده است.

شخصیت و موقعیت
جعفر بن احمد قمی از جمله نزدیکترین یاران نایب دوم (محمد بن عثمان) محسوب می شد، به طوری که در اواخر عمر شریف جناب محمد بن عثمان، غذای منزل او را در منزل جعفر بن احمد تهیه می کردند.
جعفر بن احمد تا اندازه ای مورد توجه محمد بن عثمان بود و رفت و آمد در خلوت و آشکار داشت که احتمال نیابت و جانشینی او در میان اصحاب زیاد بود.
اما آورده اند که جناب محمد بن عثمان در آخرین ساعات زندگی، در حالی که که جعفر بن احمد بالای سر او و حسین بن روح نوبختی در پایین پایش نشسته بود، فرمود: «مأمور شده ام که امور را به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی واگذار نمایم.»
در همان زمان جعفر بن احمد از جا برخاست و دست حسین بن روح را گرفت و او را بالای سر محمد بن عثمان نشاند و خود در پایین پای او نشست.
او همان طوری که در زمان محمد بن عثمان عهده دار کارهای او بود، در زمان حسین بن روح نیز سمت دستیاری او را داشت.


منابع :

  1. شیخ طوسی- الغیبة

https://www.tahoor.com/fa/Article/PrintView/117218