کارخانه های شیمیایی در بدن

در پیکر انسان، غده هائی وجود دارند که هر کدام کارخانه شیمیائی بسیار دقیقی می باشند. محصولات آنها، مایعاتی است که به خون می ریزند و آنها را هورمون می نامند. این غده ها بسیارند و چندین گروه می باشند. هر گروهی وظیفه ای مخصوص به خود دارند. اینک نمونه ای چند:
غده هیپوفیز یا نخاعی که در بخش پائین مغز قرار دارند و هورمونهای آنها در رشد بدن مؤثر می باشند. افزایش رشد جسمانی و کاهش آن، مربوط به هورمون این غده است. دو غده تیروئید در دیوار باطن مجرای غذائی گلو قرار دارند. افراز آنها برای تبدیلات حیاتی در تمام اعضاء موثر است. دو غده پاراتیروئید که در دو طرف گلو، در پشت غده های تیروئید قرار دارند. هورمون این غده ها برای زنده بودن اثر دارد. دو غده ای که روی کلیه ها قرار دارند و هورمونهای آنها، برای ازدیاد فشار خون و تقویت ضربان قلب، و تسریع آن، مؤثر می باشد. غده پانکراس که هورمونش، در تحولات غذائی و تحصیل قند مؤثر می باشد، هورمون آن را انسولین نامند. حجم این غده ها که هر کدام کارخانه دقیق شیمیائی و آزمایشگاه هستند، به طور معمول، از حجم یکدانه عدس، تجاوز نمی کند.
آیا تشخیص احتیاج حیات به هورمون این غده ها و جا دادن هر یک از این غده ها در محل مناسبی از بدن و قرار دادن آزمایشگاهی دقیق در این حجم کوچک و به طور منظم و دائم محصول بیرون دادن آنها، نشانه عقل و تدبیر و دانش و حکمت و قدرت در آفرینش انسان نمی باشد؟ چقدر انسان، مورد مهر، می باشد؟


منابع :

  1. سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 241-240

https://www.tahoor.com/fa/Article/PrintView/2256