محمد بن عمران مرزبانی

ابو عبیدالله محمد فرزند عمران بن موسی بن سعید بن عبیدالله.... کاتب مرزبانی در سال 297 در جمادی الاخر، در بغداد متولد شد. خراسانی الاصل بود. او مورخ، محدث شیعه و مورد وثوق بود. اول کسی بود که دیوان شعر یزیدبن معاویه را جمع آوری کرد. اگر چه مقدار حجم آن در حدود سه جزء و بسیار اندک بود، بعدها دیگران چیزهایی از خودشان به آن اضافه کردند. او در جمعه، دوم ماه شوال 378 یا به روایتی 384 که این صحیح تر است، از دنیا رفت.


منابع :

  1. احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج3 صفحه 137

https://www.tahoor.com/fa/Article/PrintView/26809