سلطان حسین بایقرا

English فارسی 7523 نمایش |

سلطان حسین بایقرا ابن امیر منصور بن بایقرا بن عمر شیخ بن تیمور گورکانی معروف به "خاقان منصور" و معزالسلطنه و ابوالغازى آخرین از امراى تیموری. پادشاهى ادب پرور و هنر دوست بود و وزیر معروفش امیرعلی شیر نوایی است که موجب شهرت دربار او و آبادانی پایتختش هرات شده بود. در سال ۸۶۱ ه‍. ق. که خراسان آشفته شده بود، در شهر مرو به پادشاهى نشست و در ذى حجه ۸۶۲ ه‍. ق./۱۴۵۹ م. استرآباد را فتح کرد و در سال ۸۷۳ ه‍. ق/۱۴۶۹ م. هرات را تسخیر نمود و در ۸۷۴ با میرزا یادگار محمد جنگید و در اواخر سال ۸۷۵ ه‍. ق. با سلطان محمود جنگید و تا سال ۹۰۲ در غایت دولت و اقبال حکومت کرد و در سال ۹۱۱ ه‍. ق/۱۵۰۶ م. درگذشت. اثرى موسوم به مجالس العشاق و اشعارى به فارسی و ترکی دارد و تخلصش حسینی بوده است.

منـابـع

ویکی پدیا فارسی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها