کتاب شناسی ملاصدرا (1): آثار و تالیفات

فارسی 8221 نمایش |

فهرستی که پس از این سطور آماده، لیستی است از کتابها و مقالاتی که به طور خاص مربوط به زندگی، آثار و اصول فلسفی مکتب صدرالمتالهین بوده که در هفت قسمت مستقل تنظیم شده اند: قسمت نخست آثار و تالیفات چاپی ملاصدرا با گزارشی از دفعات چاپ- شرح ها- ترجمه ها و نقدهای مربوطه است؛ در قسمت دوم و سوم آثار خطی و منحول ملاصدرا به همراه منابع و ماخذ کتابخانه ای ذکر شده اند. قسمت چهارم و پنجم در دو بخش مجزا، تالیفات تک نگاری ها اعم از کتاب یا مقالات مربوط به ملاصدرا را در خود جای داده و تا جایی که مقدور بوده، گذشته از فهرست مقالات، کتابخانه ها و مجلاتی که مورد استفاده قرار گرفته اند، به متن مقالات و کتابها مراجعه شده است.
قسمت ششم گزارش مصاحبه ها و کنفرانس هایی است که با حضور مدرسان فلسفه اسلامی و به مناسبت های مختلف در رابطه با افکار و آرای ملاصدرا برگزار شده اندو بالاخره قسمت هفتم گزیده هایی از تالیفات تاریخی- رجالی و فلسفی است که نویسندگان آنها در بخشی از اثر خود معترض زندگی نامه و نظریات ملاصدرا شده اند.
برای سهولت مقام اثر مندرج در کتابشناسی حاضر، مقاله یا کتابی در چند مورد ذکر شده است؛ مثلا کتاب «حرکت و زمان در فلسفه اسلامی» اثر مرتضی مطهری هم ذیل عنوان اصلی «الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه» آمده، چون شرحی از آن کتاب (مبحث قوه و فعل) بوده و هم در ترتیب الفبائی تک نگاری ها درباره ملاصدرا ذکر شده که حاکی از تحلیل افکار فلسفی ملاصدرا بوه و مربوط به حکمت متعالیه است. از آنجا که هدف اصلی از تنظیم کتابشناسی حاضر اراده منابع تحقیقی درباره افکار فلسفی و دوران حیات ملاصدرا بوده و چون دست یابی به پایان نامه ها و نسخه های خطی آثار منتشر شده ملاصدرا در مراکز آموزشی و دانشگاهی و کتابخانه ها مشکل بوده، از ذکر این گونه آثار صرف نظر شد.

الف- آثار و تالیفات ملاصدرا:
1- (رساله) اتحاد عاقل و معقول:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران 1375 ش.
2- اتصاف الماهیه بالوجود:
1-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، 1302ق.
1-2- چاپ سنگی (حاشیه رساله تصور و تصدیق)، تهران، 1311 ق.
3- اجوبه المسائل شمس الدین محمد الجیلانی (ملاشمسا):
3-1- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران، 1314ق.
3-2- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
4- اجوبه المسائل النصیریه:
4-1- چاپ سنگی (حاشیه شرح الهدایه)، تهران، 1313ق.
4-2- چاپ سنگی (حاشیه تهذیب الاخلاق)، تهران، 1314ق.
4-3- سه مساله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا، ترجمه و نگارش غلامحسین ابراهیمی دینانی، تهران، معارف، دوره 3، ش2، مرداد و آبان 1365ش.
4-4- مجله تخصصی کلام اسلامی، تصحیح علی اصغر حقدار، قم، س 4، ش 15، پائیز 1374 ش.
4-5- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
5- اجوبه المسائل (جواب مسائل بعض الخلان):
تصحیح سید جلال الدین آشتیانی(رسائل فلسفی)، انتشارات دانشکده الهیات، مشهد، 1392ق.
6- اجوبه المسائل ملامظفر حسین کاشانی:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
7- اسرارالایات و انوار البینات:
7-1- چاپ سنگی، تهران، 1319ق، با حواشی آخوند نوری.
7-2- تصحیح محمدخواجوی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1360ش.
7-3- ترجمه محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1363ش.
8- (رساله) اصالت جعل وجود:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت تهران، 1375 ش.
9- اکسیرالعارفین فی معرفه الحق والیقین:
9-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران 1302 ق.
9-2- ترجمه ژاپنی، انجمن بررسیهای اسلامی، توکیو
10- ایقاظ النائمین:
تصحیح محسن موید، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1361ش.
11- [رساله فی] التشخص:
چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، 1302 ق.
12- التصور و التصدیق:
12-1- چاپ سنگی (ملحق جوهر النضید)، تهران، 1311 ق.
12-2- انتشارات بیدار، تصحیح بیدارفر، قم، 1362 ش.
12-3- آگاهی و گواهی، ترجمه مهدی حائری یزدی، معارف، ش 12، فروردین 1350 ش.
12-4- آگاهی و گواهی، ترجمه و شرح انتقادی مهدی حائری یزدی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، تهران، 1360 ش.
12-5- معرفی «آگاهی و گواهی»، ترجمه تصور و تصدیق ملاصدرا، دکتر حائری، نشر دانش، س 2، ش 1، آذر و دی 1360 ش.
13- رسالتان فی التصور و التصدیق (همراه رساله قطب رازی):
تحقیق مهدی شریعتی، موسسه اسماعیلیان، قم، 1416 ق.
13-1- نظری و نقدی به کتاب رسالتان فی التصور و التصدیق، محمود یوسف ثانی، خردنامه صدرا، ش4، تیر 1375 ش.
14- تعلیقات شرح حکمه الاشراق:
چاپ سنگی (ملحق شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی)، تهران، 1315 ق.
15- تعلیقات علی الالهیات من الشفاء:
چاپ سنگی (ملحق الهیات الشفاء)، تهران، 1303 ق.
16- تفسیر القرآن الکریم:
16-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، با حواشی آخوند نوری، قم، 1364 ش، 7 جلد، چاپ دوم، 1373 ش.
16-1-1- گزارشی از تفاسیر صدرالمتالهین بر قرآن کریم، صدرالدین طاهری، خردنامه صدرا، ش 1، اردیبهشت 1374 ش.
16-2- تفسیر آیه الکرسی (تفسیر سوره قرآنیه)، چاپ سنگی، تهران، 1322 ق.
16-2-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 4.
16-3- تفسیر آیه النور (تفسیر سور قرآنیه).
16-3-1- چاپ سنگی، تهران، 1313ق.
16-3-2- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1362 ش.
16-3-2-1- ترجمه تفسیر آیه النور، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1362 ش.
16-4- تفسیر سوره الاعلی (تفسیر سور قرآنیه)
16-4-1- چاپ سنگی (همراه کشف القواعد)، تهران، 1312ق.
16-4-2- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 7.
16-4-2-1- ترجمه تفسیر سوره الاعلی، محمد خواجوی، انتشارات معولی، تهران.
5-16- تفسیر سوره الحمد و البقر (تفسیر سور قرآنیه).
16-5-1- چاپ سنگی (به همراه کشف المراد).
16-5-2- انتشارات، تهران، 1393ق.
16-5-3- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 1 و 2 و 3.
16-6- تفسیر سوره الجمعه (تفسیر سور قرآنیه).
16-6-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 7.
16-6-1-1- ترجمه تفسیر سوره الجمعه، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
16-7- تفسیر سوره الحدید (تفسیر سور قرآنیه).
16-7-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 6.
16-8- تفسیر سوره الزلزال (تفسیر سور قرآنیه)
16-8-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 7.
16-8-1-1- ترجمه تفسیر سوره الزلزال، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
16-9- تفسیر سوره السجده (تفسیر سور قرآنیه).
16-9-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 6.
16-10- تفسیر سوره الطارق (تفسیر سور قرآنیه).
16-10-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 7.
16-10-1-1- ترجمه تفسیر سوره الطارق، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
16-11- تفسیر سوره الواقعه (تفسیر سور قرآنیه).
16-11-1- انتشارات بیدار، تصحیح محمدخواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 7.
16-11-1-1- ترجمه تفسیر سوره الواقعه، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
16-12- تفسیر سوره یس (تفسیر سور قرآنیه).
16-12-1- انشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج 5.
16-12-1-1- التفسیر الکریم، تصحیح عبدالله الفاطمی، بی نا، تهران، 1352ش، چاپ دوم، مطبعه الحکمه، قم، 1351ش.
17- تفسیر سوره توحید (1):
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
18- تفسیر سوره توحید (2)
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
19- (رساله) تنقیح در منطق:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارت حکمت، تهران، 1375ش.
20- حدوث العالم:
20-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، 1302ق.
20-2- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد) تهران، 1314ق.
20-3- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، 1312ق.
20-4- انتشارات مولی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، 1363ش.
20-4-1- آفرینش جهان (ترجمه حدوث العالم)، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
20-4- انتشارات مولی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، 1363ش.
20-4-1- ترجمه رساله الحشر، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1363 ش.
20-5- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
21- (الرساله) الحشر:
21-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، 1302، ق
21-2- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد) تهران، 1314ق.
21-3- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، 1312ق.
22- الحکمه العرشیه:
22-1- چاپ سنگی (ملحق رساله المشاعر)، تهران، 1315ق.
22-2- ترجمه الحکمه العرشیه، غلامحسین آهنی، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1341ش، چاپ دوم: انتشارات مولی، تهران، 1361ش.
19-3- the wisdam of the throne. (an in trodaction to the philosophy of mulla sadra)james winston marris. Princeton university press. Princeton, new jersey. 1981.
22-3-1- معرفی ترجمه انگلیسی «عرشیه» ملاصدرا، علی پایا، نشر دانش، س 2، ش 6، مهر و آبان 1361 ش.
22-4- شرح العرشیه، شیخ احمد الاحسائی، چاپ سنگی.
22-5- شرح العرشیه، مولی اسماعیل اصفهانی، چاپ سنگی (حاشیه عرشیه)، تهران، 1315ق.
22-5-1- چاپ سنگی (حاشیه اسرارالایات)، تهران، 1319ق.
23- الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه:
23-1- چاپ سنگی، تهران، 1282ق، با حواشی سبزواری، 4 جلد (رحلی).
23-1-2- چاپخانه حیدری، قم 1383ق، با حواشی ملاهادی سبزواری، ملاعلی نوری- محمداسماعیلی- آقاعلی مدرس- هیدجی- محمدحسین طباطبایی، 9 جلد (مصحح).
23-1-3- دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، افست.
23-1-4- موسسه الطباعه و النشر وزاره الشقافه و الارشاد الاسلامی، تهران، 1414ق، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی (مفاتیح الاسرار لسلاک الاسفار).
23-2- رساله بیان حقیقت وجود (نخستین ترجمه اسفار بفارسی)، میرلطف الله حسینی سلامی، تصحیح جلال الدین همائی، جاویدان خرد، س 4، ش 2، پاییز 1360 ش.
23-3- فلسفه عالی (رساله وجود- توحید)، جواد مصلح، انتشارات دانشگاه تهران، 1337ش، چاپ دوم: 1353ش.
23-3-1- تاملی در فلسفه عالی، یونس نادیانی، کیهان اندیشه، ش 53، قم، فروردین و اردیبهشت 1373ش.
23-4- اسفار، جواد مصلح، معارف اسلامی، ش 23، دی 1354 ش.
23-4-1- اسفار، جواد مصلح، معارف اسلامی، ش 23/24، 1355ش.
23-5 روانشناسی فلسفی (علم النفس)، جواد مصلح، انتشارات دانشگاه تهران، 1329ش.
23-6- جایگاه حکمت الهی (ترجمه مقدمه ج 6 اسفار)، محسن غرویان، کیهان انیشه، ش 43، مرداد و شهریور 1371ش، چاپ دوم: مقالات فلسفی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1374 ش.
23-7- در معرفت عشق (فصولی از موقف هشتم الهیات اسفار)، محمدرضاجوزی، هفته نامه سروش، 1370ش، چاپ دوم: فصلنامه فارابی، دوره 6، ش 2 و 3، بهار و تابستان 1373 ش.
23-8- نگاهی به قدیمیترین نسخه کامل کتاب «اسفار»، احمد تویسرکانی، خردنامه صدرا، ش 2، تهران، شهریور 1374 ش.
23-9- درآمدی به کتاب اسفار، مهدی حائری یزدی، ایران نامه، ش 8 و 9 1368 ش. (فهرست مقالات فارسی، ایرج افشار، ج 5، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1374 ش.
23-10- سبیل الرشاد (حاشیه مباحث معاد اسفار)، آقاعلی مدرس، چاپ سنگی، تهران، 1310ق.
23-11- تعلیقات بر اسفار، محمد خلیل رجائی، مجله دانشکده ادبیات شیراز، ش 7، بهمن 1341ش.
23-12- حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، مرتضی مطهری، 2 جلد، انتشارات حکمت، تهران، 1366- 1371ش.
23-12-1- معرفی حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، محسن کدیور، آینه پژوهش، س 3، ش 4، آذر و دی 1371ش.
23-13- شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه)، عبدالله جوادی آملی، 4 بخش، انتشارات الزهرا، تهران، 1368- 1372ش.
23-13-1- درنگی در شرح حکمت متعالیه، محسن غرویان، آینه پژوهش، س 1، ش3، مهر و آبان 1369ش.
23-14- الاسفار الاربعه، دائره المعارف تشیع، ج 2، ص 140، بنیاد خیریه و فرهنگی شط، تهران، 1372ش.
23-15- فهرست ابواب و فصول کتاب «اسفار»، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشکده معقول و منقول، تهران، 1340 ش.
23-16- فهرست موضوعی کتاب «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»، محسن میری و محمدجعفر علمی، انتشارات حکمت، تهران، 1374 ش.
23-16-1- معرفی فهرست موضوعی کتاب «اسفار»، علی اصغر حقدار، آینه پژوهش، س 7، ش 36، قم، فروردین و اردیبهشت 1375 ش.
23-17- نرم افزار کتاب «اسفار»، 8 دیسک، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم، 1374ش.
24- (رساله) خلسه:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
25- (رساله) حل شبهه جذر اسم:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
26- خلق الاعمال:
26-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، 1312ق.
26-2- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، 1312ق.
26-3- (جبر و تفویض)، بی نا، به اهتمام محمدعلی روضاتی، اصفهان، 1340 ش.
26-4- جبر و اختیار (ترجمه خلق الاعمال)، زین العابدین قربانی، موسسه انتشارات بعثت، تهران، 1356 ش.
26-5- جبر و تفویض، منصور احمدی، یادواره ملاصدرا (2)، انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، 1360 ش.
26-6- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
27- دیباچه عرش التقدسی میرداماد:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
28- دیوان شعر و منتخب رباعیات و مثنویات.
28-1- انتشارات دانشکده معقول و منقول، تصحیح حسین نصر، تهران، 1340 ش.
28-1-1- انتشارات مولی، تهران، 160ش، چاپ سوم ن1365ش.
29- سریان نور وجودالحق فی الموجودات:
چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، 1302 ق.
30- سه اصل:
30-1- انتشارات دانشکده معقول و منقول، نتصحیح حسین نصر، تهران، 1340 ش.
30-1-1- انتشارات مولی، تهران، 1360ش، چاپ سوم 165ش.
31- شرح الاصول من الکافی:
31-1- چاپ سنگی، تهران، 1282ق، همراه مفاتیح الغیب، با حواشی آخوندی نوری، چاپ دوم (افست): انتشارات محمودی، تهران، 1391 ق.
31-2- تصحیح محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1360ش، 3 جلد.
31-2-1- ترجمه شرح اصول کافی، محمدجواد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1360ش، 3 جلد.
32- شرح الهدایه الاثیریه:
چاپ سنگی، تهران، 1313ق.
32-1- مرآت الاکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی)، احمد بن محمد حسینی اردکانی، مقدمه و تصحیح و تحقیق: عبدالله نورانی، دفتر نشر میراث مکتوب و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375 ش.
33- الشواهد الربوبیه فی المنامج السلوکیه:
33-1- چاپ سنگی، تهران، 1286 ق، با حواشی سبزواری.
33-2- دانشگاه مشهد، تصحیح و تعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مشهد، 1346 ش، چاپ دوم: مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1360 ش.
33-2-1- معرفی «الشواهد الربوبیه»، تصحیح آشتیانی، علی پایا، نشر دانش، س2، ش 3، فروردین و اردیبهشت 1361ش.
33-3- ترجمه و تفسیر «الشواهد الربوبیه»، جواد مصلح، انتشارات روش، تهران، 1366 ش.
33-4- گزارشی از ترجمه ابوالقاسم یزدی از «الشواهد الربوبیه» غلامحسین حجتی نیا، کیهان اندیشه، ش 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
34- (رساله) شواهد الربوبیه:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
35- فوائد شامل:
1- رد شبهات ابلیسیه
2- شرح حدیث کنت کنترا «مخفیا»
3- در بیان کیفیت ترکیب ماده و صورت
4و 5- ذیل آیه امانت و مواد ثلاث:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
36- (الرساله) القدسیه فی اسرار النقط الحسیه:
چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران 1314 ق.
37- القضا و القدر:
چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، 1302 ق.
38- کسر اصنام الجاهلیه:
38-1- انتشارات دانشکده معقول و منقول، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران، 1340ش.
38-2- عرفان و عارف نمایان، محسن بیدارفر، انتشارات الزهراء، تهران، 1405 ق.
38-3- ترجمه کسر اصنام الجاهلیه، محسن شفاهی.
39- اللمعات المشرقیه فی المباحث المنطقیه:
انتشارات آگاه، ترجمه و شرح عبدالحسین مشکوه الدینی (منطق نوین)، تهران، 1362 ش.
40- (رساله) لمیه در اختصاص فلک به موضع معین:
تحقیق تصحیح حامد ناجی اصفانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
41- المبدا و المعاد:
41-1- چاپ سنگی، تهران، 1314 ق.
41-2- انجمن فلسفه ایران، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران، 1354 ش.
41-3- عقاید سیاسی ملاصدرا (بخشی از مبدا و معاد)، نشر دانش، س 2، ش 6، مهر و آبان 1361 ش.
41-4- نقد و معرفی کتاب «المبدا و المعاد» ملاصدرا، رضا داوری، جاویدان خرد، س 2، ش 2، 1355 ش.
41-5- ترجمه مبدا و معاد، احمد بن محمد الحسنی اردکانی، بکوشش نعبدالله نورانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1362 ش.
41-5-1- معرفی ترجمه مبدا و معاد، علی اصغر حلبی، نشر دانش، س 3، ش 6، مهر و آبان 1362 ش.
42- متشابهات القرآن:
انتشارات دانشگاه فردوسی (رسائل فلسفی آخوند)، تصحیح و تعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مشهد، 1393 ق، چاپ دوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1362 ش.
43- المسائل القدسیه:
انتشارات دانشگاه فردسی (رسائل فلسفی آخوند)، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد 1393 ق، چاپ دوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1362 ش.
44- (رساله) مزاج:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
45- المشاعر:
45-1- چاپ سنگی، تهران، 1315 ش، با حواشی اردکانی.
45-2- انتشارات طهوری، تهران، 1363 ش (چاپ دوم)، با ترجمه و شرح حال فارسی بدیع الملک میرزا عمادالدوله و ترجمه و تعلیق فرانسوی هانری کربن، چاپ اول (1342 ش)، انستیو ایران و فرانسه.
45-2-1- نقد کتاب «المشاعر» صدرالدین شیرازی، تصحیح هانری کربن، حسین نصر، راهنمای کتاب، س 7، ش 1، پائیز 1343 ش.
45-3- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1350 ش (چاپ دوم)، با شرح ملامحمدجعفر لاهیجی، تصحیح وتعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مقدمه جلا ل الدین همائی- حسین نصر- هانری کربن- (چاپ اول، مشهد، انتشارات زوار، 1383 ق).
45-3-1- نکاتی درباره رساله «المشاعر» جواد طباطبائی، معارف، دوره 2، ش 1، فروردین- تیر 1364 ش.
45-3-1-1- درباره انتقادات راجع به مقاله رساله مشاعر، جلال الدین آشتیانی، معارف، دوره 2، ش 3، 1364 ش.
45-4- عمادالحکمه (ترجمه و شرح المشاعر)، بدیع الملک میرزا عمدالدوله، به اهتمام هانری کربن، انتشارات طهوری، تهران، 1342 ش (چاپ اول)، 135=63 ش (چاپ دوم).
45-6- le livre des penetrations kmetaphysiques (kitab al-Mashair), Instital francair d iranologie de Teheran, 1968-51.
45-7- شرح المشاعر، شیخ احمد احسائی، چاپ سنگی.
45-8- برداشتی از: مشاعر ملاصدرا، سیدحسن امین، موسسه انتشارات فراهانی، تهران، بی تا.
46- المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه:
46-1- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران، 1314 ق.
46-2- داشنکده الهیات، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، 1380ق.
46-3- المظاهر الالهیه، منیره احمد سلطانی، کیهان فرهنگی، س 3، ش 12، اسفند 1365 ش.
46-4- سخنی چند درباره «المظاهر الالهیه»، احمد شفیعها، مقالات و بررسیها، اردیبهشت 1366 ش.
47- المعاد الجسمانی (زادالمسافر):
انجمن حکمت و فلسفه ایران، با شرح و تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی (شرح بر زادالمسافر ملاصدرا)، تهران 1359 ش.
48- مفاتیح الغیب:
48-1- چاپ سنگی (به ضمیمه شرح اصول کافی)، تهران، 1282 ق، چاپ دوم (افست)، انتشارات محمودی، تهران، 1391 ق.
48-2- موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، 1363ش.
48-3- ترجمه مفاتیح الغیب (کلید رازهای قرآن)، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1365 ش.
48-4- قوای نفسانی (ترجمه مفاتیح الغیب)، جعفر سجادی، معارف اسلامی، ش 9، 1348 ش.
48-5- معرفی ترجمه ای از مفاتیح الغیب ملاصدرا، مهدی محقق، مقالات و بررسیها، دفتر 2، 1349ش، چاپ دوم: بیست گفتار.
48-6- مفاتیح الغیب صدرالمتالهین، بهاءالدین خرمشاهی، معارف، دوره 1، ش 2، مرداد- آبان 1363 ش.
49- الواردات القلبیه فی معرفت الربوبیه:
49-1- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، 1302 ق.
49-2- انجمن فلسفه ایران، ترجمه و تصحیح احمد شفیعیها، تهران، 1399 ق.
50- (رساله)وجود:
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، 1375 ش.
51- نامه به میرداماد:
51-1- شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، سید جلال الدین آشتیانی، انتشارات زوار، مشهد، 1382 ق، چاپ دوم: نهضت زنان مسلمان، تهران، 1360 ش.
51-2- صدرالمتالهین و نامه او به میرداماد- گفتار میرداماد درباره او، مهدی ولائی، نامه آستان قدس، س 1، ش 9.
ب- نسخه های خطی
1- (رساله فی) اثبات الباری، کتابخانه رضا، رامپور، شماره 1546(نصر، حسین، معارف اسلامی در جهان معاصر (ملاصدرا در هندوستان)، ص 130، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم، 1371 ش).
2- حاشیه بر رواشح السماویه (میرداماد)، (آشتیانی، جلا ل الدین، ص 225. دانش پژوه و نصر این حاشیه را جزو آثار مشکوک ملاصدرا آورده اند.)
3- (رساله) الفکر والایمان، کتابخانه رضا، رامپور، شماره 834، (نصر، ص 131).
4- نام به میرداماد، ریو 3/ 417 ذیل. (آشتیانی، ص 223).
5- نامه دیگری به میرداماد، راهنمای کتاب، ش 9-8، (بیدارفر، ص 107).
ج- آثار (منحول و مشکوک):
1- اثبات شوق الهیولی للصوره (بیدارفر، ص 92، زنجانی، ص، مصحح).
2- آداب البحث و المناظره (بروکلمن s2: 589)
3- (رساله فی) اثبات واجب الوجود (بروکلمن s2: 589 نسخه رامپور) (آشتیانی این رساله را از صدر دشتکی دانسته است، ر.ک.: شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، ص 224).
4- (رساله فی) اجوبه الاسئله (بروکلمن s2: 589)
5- الامامه
6- (رساله فی) بحث المغالطات (بروکلمن s2: 589)
7- (رساله فی) بدء وجودالانسان
8- (رساله فی) تجرید مقالات ارسطو (بروکلمن s2: 589)
9- حاشیه انوار التنزیل
10- حاشیه رواشح السماویه
11- حاشیه الروضه البهیه (الذریعه: 6/96)(آشتیانی از میرزا ابراهیم پسر ملاصدرا دانسته، ص 224).
12- رساله فارسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، س 23، (بیدارفر، ص 107)
13- حاشیه شرح التجرید (آشتیانی از صدرالدین دشتکی دانسته، ص 224).
14- (رساله فی) رموز القرآن (بروکلمن s2: 589)
15- شبهه الجذر الاسم (بروکلمن s2: 589) (آشتیانی از دشتکی دانسته، ص 225)
16- شرح حدیث نبوی (ص) خلق الله الارواح...، (بیدارفر، ص 105 به نقل از: ملاصدرا، ج 2، ص 243).
17- طرح الکونین (بیدارفر، ص 101، نصر، ص 12، آشتیانی، ص 213 همان رساله فی الحشر دانسته اند).
18- (رساله فی) الفوائد (بروکلمن s2: 589)
19- القواعد الملکوتیه
20- (رساله فی) المباحث الاعتقادیه (بروکلمن s2: 589)
21- (رساله) المسائل القدسیه (فی اسرار النقطه الحسیه)
ادامه دارد...
در قسمت بعدی به آثار پیرامون ملاصدرا پرداخته خواهد شد.

منـابـع

قبسات، پژوهشنامه فصلانه در حوزه‌ی فلسفه، دین و فرهنگ سال سوم و چهارم شماره دهم و یازدهم (ص 199- 188)

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد