ثواب چندین عمل نیک و دعا

فارسی 4502 نمایش |

ثواب کسى که مؤمنى را با صدقه سیر کند
«عن الحسین بن یزید یرفعه إلى أبی عبد الله ع قال لأن أتصدق على رجل مسلم بقدر شبعه أحب إلی من أن أشبع أفقا من الناس قلت و ما الأفق قال مائة ألف أو یزیدون؛ حسین بن یزید بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر به مسلمان (گرسنه اى) صدقه دهم به اندازه اى که سیر شود، در پیش من محبوبتر از اینکه افقى از مردم را سیر کنم؛ راوى مى گوید که پرسیدم: افق چیست؟ فرمود: صد هزار نفر یا بیشتر».

ثواب کسى که لقمه حلوائى به خورد مؤمنى بدهد
«عن داود الرقی عن الریان [الرباب امرأته قالت اتخذت خبیصا فأدخلته إلى أبی عبد الله ع و هو یأکل فوضعت الخبیص بین یدیه و کان یلقم أصحابه فسمعته یقول من لقم مؤمنا لقمة حلاوة صرف الله بها عنه مرارة یوم القیامة؛ داود رقى از همسرش رباب نقل کرده است که: روزى حلوائى از خرما و روغن آماده کرده و آن را به خدمت امام صادق (ع) بردم، هنگامى بر آن حضرت وارد شدم که (با یاران خود) مشغول خوردن غذا بود، حلوا را تقدیم حضرت کردم و آن حضرت با دست مبارک خود، حلوا را لقمه مى کرد و به یاران خود مى داد، پس شنیدم که مى فرمود: کسى که لقمه حلوائى به خورد مؤمنى بدهد، خداوند تلخى روز قیامت را از او برمى دارد».

ثواب کسى که نیم خورده مؤمنى را بیاشامد
1- «عن محمد بن إسماعیل یرفعه قال من شرب من سؤر أخیه المؤمن تبرکا به خلق الله منه ملکان یستغفران له حتى تقوم الساعة؛ محمدبن اسماعیل -بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از یکى از ائمه (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که نیمخورده مؤمنى را بعنوان تبرک بیاشامد، خداوند فرشته اى در میان آن دو مى آفریند که تا روز قیامت براى آنان طلب آمرزش کند».
2- «عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در نیمخورده مؤمن، شفاى هفتاد بیمارى است».

ثواب کسى که برادر دینى خود را براى رضاى خداوند مورد لطف قرار دهد
«عن زید بن أرقم قال قال رسول الله ص ما من عبد لاطف أخاه فی الله عز و جل بشی ء من اللطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة؛ زیدبن ارقم روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: بنده اى نیست که براى رضاى خداوند برادر دینى خود را مورد لطف قرار دهد، مگر آنکه خداوند (در آخرت) خادمى از خادمان بهشتى را به خدمت او مى گمارد».

ثواب کسى که در راه خدا براى خود برادرى برگزیند
«عن محمد بن زید قال سمعت الرضا ع یقول من استفاد أخا فی الله عز و جل استفاد بیتا فی الجنة؛ محمدبن زید روایت کرده است که از امام رضا (ع) شنیدم که مى فرمود: کسى که در راه خدا براى خود برادرى برگزیند، خانه اى در بهشت براى خود انتخاب کرده است».

ثواب کسى که برادر خود را ملاقات کند با آنچه او را شادمان نماید تا او را مسرور سازد
«عن الربیع بن صبیح رفع الحدیث إلى النبی ص قال من لقی أخاه بما یسره سره الله یوم القیامة و من لقی أخاه بما یسوؤه لیسوءه ساءه الله یوم یلقاه؛ ربیع بن صبیح -بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسى که برادر خود را با آنچه او را شادمان کند ملاقات نماید تا او را مسرور سازد، خداوند در روز قیامت او را خوشحال مى سازد؛ و کسى که برادر خود را با آنچه او را ناراحت سازد ملاقات نماید تا او را ناراحت کند، خداوند در آن روزى که او را ملاقات مى کند (در قیامت) او را ناراحت خواهد کرد».

ثواب معطر کردن مسلمان
«بشیر الدهان عن أبی عبد الله ع قال من دهن مسلما کتب الله عز و جل له بکل شعرة نورا یوم القیامة؛ بشیر دهان از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسى که مسلمانى را معطر کند، خداوند در روز قیامت به ازاى هر تار مویى، نورى را براى او منظور مى فرماید».

ثواب کسانى که در راه خدا دوستى کنند
«عن الحسن بن علی بن فضال عن أبی الحسن ع قال سمعته یقول المتحابین [المتحابون فی الله یوم القیامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم و أجسادهم و نور منابرهم على کل شی ء حتى یعرفوا أنهم المتحابون فی الله عز و جل؛ حسن بن على بن فضال از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: کسانى که در راه خدا دوستى کنند، در روز قیامت بر منبرهائى از نور قرار مى گیرند که نور رخسار و اندام و منبرهاى آنان همه محشر را منور مى کند، تا دانسته شود که اینان در راه خدا دوستدار یک دیگرند».

ثواب کسى که از دره اى عبور کند و خدا را به یاد آرد
«عن السکونی عن جعفر الصادق عن أبیه ع قال قال النبی ص ما من عبد سلک وادیا فیبسط کفیه فیذکر الله و یدعو إلا ملأ الله ذلک الوادی حسنات فلیعظم ذلک الوادی أو لیصغر؛ سکونى از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش از امیر مؤمنان على (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ بنده اى نیست که از دره اى بگذرد و دستهایش را بگشاید و خدا را دعا کند، مگر آنکه خداوند آن دره را به هر اندازه اى که باشد براى او پر از حسنات مى کند.

ثواب تلاوت آیه إن الله یمسک السماوات و الأرض أن تزولا به هنگام خواب
«عن عباس بن هلال الشامی عن أبی الحسن الرضا عن أبیه ع قال لم یقل أحد قط إذا أراد أن ینام- إن الله یمسک السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلیما غفورا فیسقط علیه البیت؛ عباس بن هلال شامى از امام رضا (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که فرمود: هرگز کسى به هنگام خواب آیه «براستى که خداوند، آسمانها و زمین را نگاه مى دارد تا (از مدار خود) خارج نشوند، و اگر (از مدار خود) رها گردند، جز او که مى تواند آنها را نگاه دارد؟ براستى که او بردبار و آمرزنده است» (فاطر/ 41) تلاوت نکرده است که خانه بر سر او خراب شود».

ثواب خواندن این دعا به هنگام اذان صبح و اذان مغرب
«عن عباس مولى الرضا عن أبی الحسن ع قال من قال حین یسمع أذان الصبح اللهم إنی أسألک بإقبال نهارک و إدبار لیلک و حضور صلواتک و أصوات دعاتک و تسبیح ملائکتک أن تتوب علی إنک أنت التواب الرحیم و مثل ذلک إذا سمع أذان المغرب ثم مات من یومه أو لیلته کان تائبا؛ عباس، غلام امام رضا (ع) از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: کسى که اذان صبح را بشنود و بگوید: «بار الها! تو را به آمدن روز و رفتن شبت، و فرا رسیدن وقت نمازهایت، و زمزمه هاى کسانى که تو را مى خوانند (و با تو مناجات مى کنند)، سوگند مى دهم که توبه مرا بپذیرى، چرا که تو بسیار توبه کننده و مهربانى». و همین دعا را به هنگام شنیدن اذان مغرب نیز بخواند و در همان روز یا همان شب از دنیا برود با توبه قبول شده به دیدار حق شتافته است».

ثواب کسى که خدا را دعا کند با اینکه بداند سود و زیان در دست اوست
«عن سورة بن کلیب عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص قال الله عز و جل من سألنی و هو یعلم أنی أضر و أنفع استجبت له؛ سوره بن کلیب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که خداوند بزرگ مى فرماید: کسى که مرا دعا کند، و بداند (باور داشته باشد) که تنها منم که سود و زیان مى رسانم، نیاز او را برمى آورم».

ثواب خواندن این دعا به هنگام خواب
«عن أبی عبد الله ع قال من قال حین یأخذ مضجعه ثلاث مرات -الحمد لله الذی علا فقهر و الحمد لله الذی بطن فخبر و الحمد لله الذی ملک فقدر و الحمد لله الذی یحیی الموتى و یمیت الأحیاء و هو على کل شی ء قدیر- خرج من الذنوب کهیئة یوم ولدته أمه؛ از امام صادق (ع) روایت شده است: کسى که به هنگام آرمیدن در بستر سه بار «حمد و سپاس خدایى را سزاست که بر همه چیز برترى جست و همه را مقهور خود ساخت، و حمد و سپاس خدایى را سزاست که غایب از انظار است و خبر از همه چیز دارد، و حمد و سپاس خدایى را سزاست که مردگان را زنده مى کند و زندگان را مى میراند، و او بر انجام هر چیزى تواناست» را بخواند از گناهانى که کرده است پاک مى شود مانند روزى که از مادر زاده شده است».

ثواب دعاى مسلمان در غیاب برادر مسلمانش
«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال دعاء المسلم لأخیه بظهر الغیب یسوق إلى الداعی الرزق و یصرف عنه البلاء و تقول له الملائکة لک مثلاه؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دعاى مسلمان در غیاب برادر مسلمانش، گشایش روزى را براى دعاکننده به همراه دارد، و بلا را از او دور مى گرداند، و فرشتگان به او مى گویند: دو برابر آنچه براى برادرت خواستى براى تو است».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 150

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 386

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد